top of page

Module Algemeen

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

ALGEMEEN

1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden

1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de bevestigde module Algemeen en de volgende afzonderlijke specifieke modules:

1. Licentie voor programmatuur

2. Ontwikkeling van programmatuur

3. Onderhoud van programmatuur

4. Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice   

5. Ontwikkeling en onderhoud van een website

6. Webhosting

7. Detacheringsdiensten

8. Opleidingen en trainingen

9. Advisering, consultancy en projectmanagement

10. Overige diensten

11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken

12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

14. Toegang tot internet

15. Telecommunicatiediensten

16. Financiering en leasing van ICT.

1.2 Deze module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leveranciers goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert. Tevens zijn van toepassing de specifieke module van modules van de ICT~Office Voorwaarden die tussen leverancier en klant zijn overeengekomen. Indien deze module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden op enig strijdig onderdeel van onverenigbaar is voldaan aan het bepaalde in de tussen leverancier en klant bepaalde module van modules van de ICT~Office Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de specifieke specifieke module van modules.

1.3 Daar waar in de ICT~Office Voorwaarden de term 'algemene voorwaarden' wordt gebruikt, wordt daaronder de bepalingen van deze module Algemeen verstaan in combinatie met de bepalingen van één of meer overeengekomen specifieke modules van de ICT~Office

Voorwaarden.1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijke tussen partijen zijn overeengekomen.

1.5 De toepasbaarheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt bepaald door de hand toegewezen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of opgenomen wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden worden verlaagd van kracht blijven. Leverancier en klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vastgestelde bepalingen afspraken te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel bevestigde bepalingen in acht wordt genomen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leveranciers zijn vrijblijvend, tenzij door leveranciers schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de deur van namens hem aan leverancier verstrekte gegevens volgens leverancier zijn aanbieding baseert. Cliënt betracht de uiterste zorg dat de eisen van de leverancier die voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen ed verschillende maten en gegevens zijn voor een aantal niet-verbonden, behouden indien door gedeeld anders wordt vermeld.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden betaald. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro's en dient de klant alle betalingen in euro's te voldoen.

3.2 Alle door leveranciers opgegeven voorcalculaties en berekeningen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij anders schriftelijk anders wordt aangenomen. Aan een door een verstrekte voorcalculatie van de begroting kunnen door de klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door de klant aan een zekerheid gemaakt beschikbaar budget geldt niet als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door de leverancier te leveren prestaties. Uitsluitend indien scenario's tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is een belangrijk gehouden klant te informeren bij dreigende overschrijding van een door leverancier afgegeven voorcalculatie van begroting.

3.3 Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden uit de overeenstemmende verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4 Ter zake de door leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie van systemen van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het  leveren van tegenbewijs .

3.5 Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de klant, dient de leveringsaangifte schriftelijk op een termijn van minimaal drie maanden de tussentijdse prijzen en tarieven aan te passagiers. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een dergelijke aanpassing, is de cliënt binnen dertig dagen na de schriftelijke bevestiging op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Cliënt komt tot een overeenkomst, maar niet tot overeenstemming tussen partijen is overeengekomen dat de gemengde prijzen en tarieven worden aangepast met een overeenstemming van een tussen partijen overeengekomen index van andere maatstaven.

3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de gegevens van de leveranciers de vergoeding voor de prestaties van de klant in rekening brengen, vastgelegd. Verschuldigde bedragen worden door de klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur op basis van betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de klant binnen een door leverancier te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7 Indien de klant het verschuldigde bedrag niet of niet gelijktijdig betaalt, is de klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de klant na aanmaning van ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het verschuldigde totale bedrag tevens wordt gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief alle kosten berekend door externe deskundigen.

4. Vertrouwelijkheid en overname personeel

4.1 Cliënt en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij gegevens ontvangen waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van verlorene aard zijn, geheim blijven. De partij die de verwijderde gegevens ontvangt, zal deze gebruiken slechts voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als beschouwd indien deze door één der partijen als zijnde definitief wordt beschouwd.

4.2 Elk der partijen zal gedurende de beëindiging van de overeenkomst één half jaar na het einde daarvan slechts een voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel vertrouwd, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan aanvullende voorwaarden kunnen voorwaarden verbonden zijn.

5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

5.1 Indien dit van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de cliënt leverancier desgevraagd onverwijld schriftelijk uitleggen hoe de cliënt uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 Cliënt vrijwaart leveranciers voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak tien zijn grondslag ligt in de eerste plaats bij de berekening moet worden.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door gegarandeerde dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de klant. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen vereenvoudigd maken op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens van de uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Indien leverancier op grond van de overeenkomst is voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk vastgelegd. Leverancier staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden wordt beschermd. Indien een beschreven beschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is een geautoriseerde deelnemer cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier is geautoriseerd toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Cliënt heeft de toegangs- en identificatiecodes vernietigd en met zorg en maakt deze overname- en identificatiecodes afgelegd. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van kosten die het gevolg zijn van misbruik van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij misbruik mogelijk is als gevolg van een handelen van nalaten van leverancier.

6. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

6.1 Alle aan de klant verstrekte zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die de klant aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn betaald. Een klant die als wederverkoper oplossing, zal alle zaken die zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van leveranciers kunnen verkopen en doorleveren voor zover dat verzekerd is in het kader van de normale greep van zijn bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor bijdragers en houdt cliënt de nieuwe samengestelde zaak voor leverancier tot cliënt alle op grond van de overeenkomstige verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier blijft in dat geval tot het moment van volledige tevredenheid door klant eigenaar van de nieuwe samengestelde zaak.

6.2 De goederenrechtelijke gevolgen van de eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bedoelde zaak worden beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake voor alternatievere bepalingen bevat.

6.3 Rechten, inclusief mede verwachte gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan cliënt beschreven of beschreven onder de voorwaarde dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de klant zijn overeengekomen, komt het gebruiksrecht van de klant zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

6.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen van gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van onder de leverancier zich houden, ondanks een bestaande voortgang tot afgifte van overdracht, totdat klant alle aanbetaling verschuldigde bedragen heeft betaald.

7. Risico

7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) over op cliënt op het moment waarop deze in de alternatieve beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de wisselende beschikbaarheidsmacht van leverancier van hulppersonen van leverancier zijn, draagt leverancier het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Indien een onderneming zich ertoe verbindt zich te verbinden tot de overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een bepaalde verbintenis slechts schriftelijk en ondernomen worden. Indien partijen schriftelijk beschreven dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur van andere materialen, over zal gaan op cliënt, proef dit het recht van de mogelijkheid van niet aan de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere mogelijke oorzaken om te gebruiken en/of te exploiteren, omzeild voor zich zelf voor derden. Evenmin smaakt de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van leveranciers aan om tien minuten van zichzelf van een derde ontwikkelingen te doen die de theorie van ontleend zijn aan die welke tien minuten van cliënt zijn of worden gedaan.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de grond van de gezamenlijk ontwikkelde of aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur van andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, halffabricaten voorbereidend materiaal afgeleid, uiteindelijken bij leverancier , diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet verdeeld zijn verdeeld. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

8.3 Het is klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het verwijderde karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur van materialen te verwijderen of te wijzigen.

8.4 Ook indien de overeenkomst niet is opgenomen in een opgenomen, is het toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud van de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is de klant niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

8.5 Leverancier vrijwaart klant tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat door zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur van andere materialen ontwikkeld maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat klant leverancier onverwijld schriftelijk informeren over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, inclusief het treffen van elke schikking, geheel overlaat aan leverancier. Cliënt zal mogelijk de benodigde volmachten, informatie en mede bijdragen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze aanvraag tot vrijwaring vervalt indien de overeenkomst bestaat (i) met door klant ter gebruik, bewerking, verwerking van incorporatie aan leverancier ter beschikking genoemde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die klant zonder schriftelijke toestemming van leverancier in de programmatuur, website , heeft databestanden, apparatuur of andere materialen plaatsing of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur van andere materialen vereenvoudigd maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom van indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een bepaalde samenvatting zich voordoet , zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat cliënt het geleverd, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Elke andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van aftrek is uitgesloten.

8.6 Cliënt gelijktijdig dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan levering van apparatuur, programmatuur, voor websites bedoeld materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's, hyperlinks etc.), databestanden van andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren maakt op enig recht van die derde.

9. Medewerkingsverplichtingen

9.1 Partijen erkennen dat het welzijn van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en gelijktijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door een leverancier mogelijk te maken zal een cliënt een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken, zal een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken. Indien cliënt in het kader van de bijdrage aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen over de kennis, deskundigheid en ervaring beschikken.

9.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik, de applicatie en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door middel van onderdelen te leveren diensten. Cliënt draagt zelf zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.

9.3 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst door bruikbaar, nodig van verkregen gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen van medewerkers niet, niet gelijktijdig of niet gelijktijdig de afspraken ter beschikking van de indien cliënt stelt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft tevens het recht om de resulterende kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander verlaagd het recht van leverancier tot levering van enig ander beheer en/of overeengekomen recht.

9.4 In geval van medewerkers van een locatie van cliënt werkzaamheden, draag cliënt zorg voor de door die medewerkers in redelijke gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en volgende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, onderlinge medewerkers van leverancier, sterven in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen van nalaten van cliënt van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie gehoor geven aan huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de deur  leverancier in gevestigde medewerkers vertrouwen maken.

9.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, inclusief internet, is de klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van de zolang beschikbare middelen en voor de gelijkmatige en volledige beschikbaarheid daarvan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van leveranciers staan. Leverancier is niet aansprakelijk voor kostenschade als gevolg van transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade van kosten het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

10. Leveringstermijnen

10.1 Alle door leveranciers genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten bepaald op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door een deelnemer genoemd of tussen partijen besloten tussentijdse (oplever)data, gelden als streefdata, binden de leverancier niet en hebben een slechts een indicatief karakter. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)gegevens zoveel mogelijk in acht te nemen. Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn van (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer kan worden gedaan. Evenmin is minimaal gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum van (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud van de omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leveranciers en cliënt in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

10.2 De enkele overschrijding van een door meerdere genoemde van tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn van (oplever)datum brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen – bestaande ook ingeval van schriftelijke en bestaande een uiterste (leverings)termijn van (oplever)datum zijn opgelost – komt er een oorzaak van tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, elke kans wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren.

11. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

11.1 Bij elk der partijen komt de ontbinding van de overeenkomst voort uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts ten minste indien de andere partij, en in alle gevallen na een zo gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een minimale termijn wordt gesteld voor zuivering van de overeenkomst de tekortkoming, toerekenbare tekortschiet in de nakoming van mogelijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle andere verplichtingen tot deelname door de klant of een door de klant in te schakelen derde geldend als verplichtingene verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Indien de cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 de uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan maken zijn, tenzij de cliënt bewijst dat een gelijkenis vertoont met het succesvolle deel van de prestaties in verzuim zijn. Bedragen heeft een bijdrage geleverd vóór de ontbinding gefactureerd in verband met een volgende hij ter uitvoering van de overeenkomst riet naar beneden heeft uitgevoerd of geleverd, blijvend met een deel van het in de vorige volzin bepaalde op verlaagde verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Indien een overeenkomst die naar zijn aard en inhoud niet door het volbrengen van het einde is, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden bevestigd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een tussentijdse termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging niet tot enige grondslag worden gehouden.

Algemene voorwaarden 

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Leverancier zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval de met cliënt vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leveranciers worden uitgevoerd op basis van een actieverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een resultaat is toegezegd en het resultaat is beschreven met voldoende zekerheid.

3.2 Cliënt zal nauwkeurig fouten in de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal zich kenmerkend zijn gebruikelijke procedures naar het beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of fouten aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk zijn van de urgentie op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan klant ter beschikking worden gesteld. Leverancier biedt tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur om te brengen. Bij gebreke van bepaalde afspraken daaromtrent zal de cliënt zelf de beschreven programmatuur dan wel de beschikbare nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Leverancier staat er niet voor dat de programmatuur zonder fouten, fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd.

3.3 Indien de leverancier het onderhoud online heeft uitgevoerd, zal de klant zijnerzijds regelmatig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten. Leverancier is aansprakelijk voor het onderhoud op te schorten of te beperken indien de infrastructuur- en telecommunicatiefaciliteiten van de klant niet voldoen aan de door de leverancier gestelde eisen.

3.4 Cliënt zal alle door leveranciers verlangde medezeggenschap voor het onderhoud, daaronder de tijdelijke inzet van het gebruik van de programmatuur door de klant indien dit naar het oordeel van de belangrijkste noodzakelijk is. Bij een gebreke van de verlengde bijdrage kan de leverancier het onderhoud opschorten of afsnijden. Indien een leverancier verricht op basis van door de klant aan te leveren gegevens, zullen deze gegevens gebaseerd zijn op de door een leverancier te stellen voorwaarden door de klant worden voorbereid en voor de rekening en het risico van de klant worden geleverd. Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies juist en volledig zijn en dat alle verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier.

3.5 Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door leverancier zelf aan cliënt wordt geleverd, zal klant, indien leverancier dit voor het onderhoud nuttig, nodig heeft van acht, de broncode en de technische (ontwikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder gezamenlijk datamodellen, ontwerpen, change-logs ed) ter beschikking stellen. Cliënt staat er voor in dat hij inschrijvingen is tot bepaalde terbeschikkingstelling en dat geen rechten van derden zich daartegen verzetten. Cliënt volgt het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud. Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanbiedingen van derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik van die leverancier in het kader van het onderhoud van het ter beschikking maakt.

3.6 Het onderhoud door leverancier laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de klant voor het beheer van de programmatuur, inclusief controle van de instellingen, het gebruik van de programmatuur en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, controle van deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan. Bij gebreke van bepaalde afspraken daaromtrent zal cliënt zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de Wanneer gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door cliënt gewenste interoperabiliteit gestopt.

4. Nieuwe versies van de programmatuur

4.1 Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud van de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt de terbeschikkingstelling plaats ter discretie van de leverancier.

4.2 Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is niet meer verplicht tot het herstellen van enige fouten in de kunstmatige versie en tot het verbeteren van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een gedeeltelijke versie.

4.3 Leverancier kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies klant een nieuwe schriftelijke overeenkomst met leverancier gaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. Leverancier kan een vorige versie van de programmatuur functionaliteit uitnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de effectieve versie. Leverancier wordt niet specifiek verleend voor klant bepaalde eigenschappen van functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

4.4 Leverancier kan van klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur ed) indien noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

5. Service Level Agreement

5.1 uiteindelijke afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen. Cliënt zal leveranciers informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud zolang met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen en met vervanging van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs valideren.

6. Duur

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt gezamenlijk stilzwijgend voor de duur van de verlengde periode verlengd, tenzij de klant van de overeenkomst de schriftelijke overeenkomst opzegt met een overeenkomst van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.

7. Betaling

7.1 Bij gebreke van een overeengekomen overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur en de mogelijk andere in de overeengekomen vastgelegde diensten vooraf per kalendermaand verschuldigd.

7.2 Bedragen ter zake van het onderhoud van de programmatuur en de eventuele andere in de overeengekomen vastgelegde diensten zijn verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en de eventueel in de overeengekomen vastgelegde diensten is verschuldigd door de cliënt de programmatuur in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud.

8. Uitsluitingen

8.1 Het onderhoud aan de programmatuur omvat niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met:

  1. gebruiksfouten van onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf;

  2. wijziging van de programmatuur anders dan door de naamgever;

  3. het gebruik van de programmatuur in strijd met de voorafgaande voorwaarden van in strijd met de instructies in de gebruiksdocumentatie;

  4. wijzigingen in fouten, gebreken aan onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het onderhoud van leverancier valt;

  5. het nalaten van cliënt om de programmatuur regelmatig te laten onderhouden;

  6. het gebruik van een oude versie van de programmatuur die niet meer door leveranciers wordt onderhouden;

  7. herstel van verminkte of verloren gegane gegevens;

  8. andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken.

8.2 Indien een ander onderhoud heeft plaatsgevonden of andere verbeteringen in verband heeft gebracht met het bepaalde in artikel 8.1 kan de kosten van dat onderhoud van die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, geleidelijk aan door de klant verschuldigde omdat onderhoud onverlet laat.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 4 Applicatiedienstverlening, software as a service en computerservice

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

1. Toepasselijkheid

1.1 1.1 De ICT~Office voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de opgenomen module opgenomen bepalingen, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien geleverde diensten uitgevoerd op het gebied van onder de naam van Application Service Provision (ASP), Software as a Service (SaaS) en/of Computerservice.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

1.3 Voor de toepassing van deze module wordt onder Application Service Provision en Software as a Service herkend: het door leverancier 'op afstand' beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan cliënt via internet of een ander netwerk, zonder dat aan cliënt een fysieke drager met de specifieke programmatuur wordt verstrekt.

1.4 Voor de toepassing van deze module wordt onder Computerservice verstaan: de automatische verwerking van gegevens met behulp van door leverancier beheerde programmatuur en apparatuur.

2. Dienstverlening

2.1 Leverancier zal aan klant de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde dienst op het gebied van Application Service Provision, Software as a Service en/of Computerservice samen de overige partijen overeengekomen. Indien de overeenkomst dat mede omvat, zal de in de overeenkomst overeengekomen programmatuur op de door aangegeven infrastructuur installeren worden geleverd. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van de klant van die van derden.

2.2 behalve schriftelijk anders afgesloten, is klantverantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, controle van deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan. Bij gebreke van bepaalde afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de op zijn eigen apparatuur verbruiken (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de While gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door cliënt gewenste interoperabiliteit.

2.3 behalve schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

2.4 Indien de dienstverlening aan de klant op de grond van de algemene ondersteuning aan gebruikers omvat, zal de telefonische of per e-mail worden geadviseerd over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst vermelde programmatuur en over het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in opmerking komt. Leverancier zal deugdelijk geëvalueerde beoordeling om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. Leverancier kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid van tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Meestal schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning inderdaad uitgevoerd op werkdagen tijdens de gebruikelijke werkdagen van leveranciers.

2.5 Indien de dienstverlening aan de klant op de grond van de overeenkomst tevens het maken van back-ups van gegevens van de klant omvat, zal een bijdrage leveren aan de tussen partijen overeengekomen schriftelijke periodes, en bij Gebrek aan eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van cliënt. Leverancier zal de back-up bewaren gedurende een tussen partijen overeenkomsten te komen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij levering gebruikelijke termijnen. Leverancier zal de backup zorgvuldig behandelen en bewaren als een goede huisvader.

2.6 Slechts een schriftelijke overeenkomst is een leverancier die te verkrijgen is over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval de met cliënt vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leveranciers worden uitgevoerd op basis van een actieverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende vastheid is beschreven.

3.2 Leverancier verrichtte de dienstverlening slechts in opdracht van klant. Indien een beroep wordt gedaan op de grond van een verzoek van bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke praktische werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot gegevens van cliënt, zijn medewerkers van gebruikers, zullen alle verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht.

3.3 Leverancier kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de omvang van de dienstverlening. Indien een wijziging van de bij de cliënt een wijziging van de procedures tot gevolg heeft, zal een andere cliënt proberen zo mogelijk inlichten en de kosten van deze verandering voor rekening van de cliënt te komen. In dat geval kan de klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking berust, tenzij deze verband wijzigingen aanbrengt in de relevante wetgeving van andere door de officiële verklaring van de leverancier de wijziging van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

3.4 Leverancier kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet specifiek gehouden voor klant bepaalde eigenschappen van functionaliteiten van de dienst van programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

3.5 Leverancier kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, beginnen na aankondiging aan klant.

3.6 Indien een leverancier verricht op basis van door de klant aan te leveren gegevens, zullen deze gegevens gebaseerd zijn op de door een leverancier te stellen voorwaarden door de klant worden voorbereid en geleverd. Cliënt zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar de levering gegarandeerd is. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van cliënt, ook indien deze door leverancier worden uitgevoerd of verzorgd. Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies juist en volledig zijn en dat alle verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier.

3.7 Alle leveranciers bij de dienstverlening gebruikte apparatuur, programmatuur en zaken blijven eigendom van intellectuele eigendom van leverancier van diens toeleveranciers, en indien klant een vergoeding betalen voor het ontwikkelen of verwerven ervan door leverancier.

3.8 Leverancier is nimmer gehouden cliënt een lichamelijke drager met de in het kader van Application Service Provision en/of Service as a Service aan cliënt ter beschikking te stellen en te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door leverancier te gebruiken programmatuur, te verstrekken.

4. Service Level Agreement

4.1 uiteindelijke afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen. Cliënt zal leveranciers informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwing van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud zolang met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van zijn positie en met vervanging van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig bewijs gelden.

5. Duur

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt gezamenlijk stilzwijgend voor de duur van de verlengde periode verlengd, tenzij de klant van de overeenkomst de schriftelijke overeenkomst opzegt met een overeenkomst van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.

6. Betaling

6.1 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op een vooraf verschuldigde bijdrage per kalendermaand.

7. Garantie

7.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provision en/of Service as a Service aan de klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door leverancier gebruikte programmatuur foutloos zijn en zonder gescheidenen functioneren. Leverancier zal zich er voor inspannen gebreken in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programma betrekking heeft op de door leverancier zelf is ontwikkeld en de vertrouwd beschreven beschreven door leverancier zijn gemeld. Leverancier kan het herstel van de gebreken uitstellen voorkomen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Leverancier staat er niet voor dat gebreken in programmatuur die niet zelf door leverancier is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier biedt tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur om te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van de klant wordt ontwikkeld, kan hij volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan de klant in rekening brengen.

7.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de dienstverlening en het met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens. Cliënt zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst verzamelde gegevens zelf regelmatig controleren.

7.3 Indien en voor zover nodig van de cyclus zal vervanging indien gebreken in de resultaten van de Computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures van bedieningshandelingen volgens leverancier op grond van de overeenkomst verantwoordelijk is, de Computerservice continu deze onvolkomenheden te herstellen, mits de klant de onvolkomenheden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verkrijging van de resultaten van de computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan zekerheid maakt. Slechts indien gebreken in de computerservice aan leverancier toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet te berekenen zijn aan leveranciers en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten van onvolkomenheden van klant, zoals het aanleveren van betrouwbaare van onvolledige gegevens en/of informatie, zullen de kosten van een willekeurige herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven worden berekend cliënt in rekening brengen. Indien herstel van een contributie toerekenbare gebreken naar het oordeel van een twijfelaar technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een bijdrage leveren voor de betreffende computerservice door de cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder van de vervanging van jegens cliënt aansprakelijk te zijn. Aan klant komen geen andere rechten vanwege gebreken in de computerservice en die welke in deze garantieregeling zijn beschreven. Dit artikellid is gestart niet van toepassing op Application Service Provision en Software as a Service.

7.4 Cliënt zal op basis van de door leverancier verstrekte inlichtingen verstrekken over maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking van verlies van gegevens of andere incidenten de risico's voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier sluit zich in om op verzoek van cliënt naar redelijkeheid samenwerking te verbinden aan verdere maatregelen door cliënt tegen door leverancier te stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer verantwoordelijk voor het herstellen van verminkte of verloren gegane gegevens.

7.5 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provision en/of Service as a Service aan klant ter beschikking om te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door leverancier gebruikte programmatuur, veilig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

8. Verwerking persoonsgegevens

8.1 Cliënt vervolg dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door de klant worden overeengekomen in het kader van Application Service Provision en/of Service as a Service aan de klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door leverancier gebruikte programmatuur.

8.2 Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met het gebruik van de dienst door de klant worden verwerkt door de klant. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en niet beveiligd maken op rechten van derden. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens van de uitvoering van de overeenkomst.

8.3 Cliënt heeft grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Natte Bescherming PWet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de totale tot het verstrekken van informatie, gedeeld het geven van inzage in, het misleiden en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de klant. Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens 'bewerker' in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Cliënt zal, zoveel als technisch mogelijk is, verbinding aan de deur cliënt na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze zijn niet in de samengestelde prijzen en vergoedingen van leveranciers en komen volledig voor de rekening van de klant.

© 2008, ICT~Kantoor

5. Misbruik van internet

5.1 Indien een leverancier algemeen voor al zijn volwassen gedragsregels hanteert, dan zal de leverancier de gevraagde klant verstrekken en de klant is verplicht deze gedragsregels voor te schrijven en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal de cliënt zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Cliënt zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verspreiden, geen virussen of andere afzonderlijke programma's verspreiden en zich gevolg van andere strafbare feiten en ondermijnen van enige juridische oorzaak.

5.2 Teneinde elke aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen van de gevolgen die voortvloeien uit te wijten, is bijdragende aandeelhouders maatregelen te treffen ter zake een handelen van nalaten van of voor risico van cliënt. Cliënt wordt gehouden op eerste schriftelijk verzoek van leveranciersinformatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke afhankelijk van deelname is naar keuze de toegang tot het internet onmogelijk te maken. Leverancier is voorts onderdelen bij onderbreken of onderbreken van de bepaling van artikel5.1 aan klant per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van leverancier te ontzeggen. Het heeft genomen genomen onverlet elke andere maatregelen van de deelneming van andere rechten door een deelnemer jegens cliënt. Leverancier is in dat geval tevens in aanmerking komend met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens klant aansprakelijk te zijn.

5.3 Van een leverancier kan zich niet verlangd worden een oordeel te vormen over de grondheid van de aanspraken van derden van de verweerder van de cliënt te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en cliënt. Cliënt zal zich ter zake met de derde hebben te begrijpen en beschreven schriftelijk en deugdelijk onderliggend met onderliggend.

6. Opslagen

6.1 Indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, kan de klant een schriftelijke melding doen bij een leverancier op de door een bepaalde manier. Leverancier zal zich in dat geval inspannen de opslag op te lossen conform toekomstige partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien naar het inzicht van bijdrage van klant noodzakelijk of mogelijk is voor het onderzoek naar een opslag, zal klant alle door bijdrager nuttig, nodig of mogelijk mede bijdragen. Leverancier is aansprakelijk kosten in rekening te brengen indien de opslag verband houdt met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door klant van het niet naleven van gebruiksvoorschriften.

6.2 Leverancier is steeds toegangsrechten tot internet geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.

7. Duur

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt gelijktijdig stilzwijgend voor de duur van de verlengde periode verlengd, tenzij de klant van de overeenkomst de schriftelijke overeenkomst vastlegt met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van de betreffende periode.

8. Betaling

8.1 Bij gebreke van een overeengekomen overeengekomen factureringsschema zijn alle bijdragen die betrekking hebben op door gegarandeerde financiering evenveel per kalendermaand vóóraf verschuldigd.

8.2 Het is cliënt niet toegestane handelingen te (laten) vermoorden die zijn om de bedragen die de cliënt verschuldigd is, te schaden.

9. Garantie

9.1 Leverancier staat niet in voor de grootste beschikbaarheid van de in voorkomend geval tussen partijen overeengekomen breedte. Leverancier staat er evenmin voor dat de klant tijdelijk onbeperkt toegang heeft tot internet.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 15 Telecommunicatiediensten

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de opgenomen module opgenomen zijn naast de module Algemeen van toepassing indien leverancier vaste en/of mobiele telecommunicatiediensten levert.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Diensten

2.1 Leverancier zal zich naar het beste vermogen spannen om de tussen partijen overeengekomen vaste en/of mobiele telecommunicatiedienst te leveren.

2.2 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval de met cliënt vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leveranciers worden uitgevoerd op basis van een actieverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende vastheid is beschreven.

2.3 Tenminste anders besloten is de verantwoordelijkheid van de klant voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, controle van deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan.

3. Nummertoekenning en nummerbehoud

3.1 Leverancier stelt aan klant voor elke aansluiting één of meer telefoonnummers ter beschikking, behoudt indien een telefoonnummer dat riet bij klant in gebruik is door leverancier als bruikbaar nummer wordt geaccepteerd.

3.2 Indien de klant één of meer telefoonnummers ter beschikking heeft, kan de klant op de gebruikelijke manier een verzoek tot nummerbehoud indienen. Leverancier zal dit verzoek in ieder geval aantonen indien de overeenkomst met de vorige aanbieder van telecommunicatiediensten niet kan worden beëindigd dan wel indien deze vorige aanbieder overeenkomst aan het nummerbehoud vasthoudt. Leverancier is aansprakelijk voor een vergoeding voor het nummerbehoud in rekening te brengen door klant.

3.3 Leverancier is verplicht om te beantwoorden aan wet- of regelgeving of om andere redenen die een nummerwijziging noodzakelijk maken om telefoonnummers te wijzigen of in te trekken. Leverancier zal een nummerwijziging niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging schriftelijk aan de klant bekend is gemaakt, tenzij een voorafgaande wijziging noodzakelijk is. Leverancier is wegens een nummerwijziging nimmer aansprakelijk.

3.4 Cliënt zal de telefoonnummers slechts gebruik maken van de wet.

3.5 Cliënt kan bij het einde van de overeenkomst schriftelijk vragen om het gebruikte telefoonnummer mee te nemen naar een andere aanbieder van telecommunicatiediensten die met leveranciersafspraken zijn gemaakt over nummerbehoud.

3.6 Leverancier is steeds aansprakelijk om een ter beschikking gestelde telefoonnummer te wijzigen, bijvoorbeeld als verhuizing van klant naar een andere locatie.

4. Buitengebruikstelling aansluiting

4.1 Leverancier is verplicht één of meer aansluitingen – al dan niet tijdelijk – geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien cliënt dit verzoekt of indien cliënt één of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt. Cliënt blijft gedurende de buitengebruikstelling de vaste (periodieke) kosten verschuldigd.

4.2 Buiten het bepaalde in het vorige artikellid is een leverancier van alle aanvaardbare (mobiele) aansluitingen, om welke andere reden dan ook, gedeeltelijk geheel van gedeeltelijk buiten gebruik te stellen. Leverancier zal indien mogelijk cliënt dit van te voren op de hoogte stellen en de redelijkerwijs aanvaardbare prijs stellen.

4.3 Leverancier is wegens een buitengebruikstelling nimmer jegens klant aansprakelijk voor schade of kosten.

4.4 Leverancier zal slechts op schriftelijk verzoek van cliënt de dienstverlening hervatten. Leverancier kan aanvullende voorwaarden verbinden en kan hiervoor heraansluitkosten in rekening brengen.

5. Informatie verstrekken

5.1 Leverancier is verplicht om te bevestigen aan een krachtens enige zekere bepaling bevoegd gegeven laatste tot aftappen. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade van klant of enige derde, indien die voortvloeit uit de discussie over een eventueel verzoek.

5.2 Leverancier is genoodzaakt nummerinformatie uit te wisselen met andere vermoedens voor de afwikkeling van het telecommunicatieverkeer. Leverancier staat niet in voor de toepassing van relevante wet- en regelgeving door andere aanbieders.

6. Service Level Agreement

6.1 Uiteindelijke afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen. Cliënt zal leveranciers informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwing van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud zolang met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van zijn positie en met vervanging van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs valideren.

7. Fysieke factoren

7.1 Klant erkent dat de uitvoering van telecommunicatiediensten negatief kan worden beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met mechanische factoren (gebouwen, tunnels ed) en door atmosferische omstandigheden, storingen in de interconnectie en problemen met de door leverancier en/of klant gebruikte programmatuur. Leverancier is wegens bepaalde omstandigheden nimmer jegens klant aansprakelijk voor schade of kosten.

8. Oneigenlijk gebruik

8.1 Cliënt zal de diensten niet gebruiken of laten gebruiken voor een ander dan het door een gezamenlijk doel.

9. Mobiele telecommunicatie

9.1 Indien een mobiele telecommunicatiedienst overeenkomt met een overeenkomst, zal hij per overeenkomst een simkaart met bijbehorend telefoonnummer en beveiligings- en toegangscodes verstrekken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Leverancier is te allen tijde gerechtigd deze simkaart te vervangen, mits de dienst voor klant beschikbaar blijft.

9.2 Cliënt is verplicht de simkaart en de verstrekte en zelf gekozen beveiligings- en toegangscodes zorgvuldig onder zich te houden en er voor in te staan dat de simkaart en codes niet in handen komen van een ongeautoriseerde persoon. Bij verlies van de simkaart van de beveiligings- en toegangscodes zal de klant dit doen met de uiterste spoed schriftelijk op de hoogte stellen, ondertussen de aanvraag van de klant de simkaart zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is buiten gebruik zal stellen. Cliënt is alle gemaakte kosten die verband houden met het gebruik van de simkaart verschuldigd tot en met het moment waarop het verzoek tot buitengebruikstelling leverancier is bereikt.

9.3 Leverancier is gerechtigd de instellingen van de simkaart (remote) te wijzigen.

9.4 Cliënt is verplicht de simkaart te vervangen door een verklaring van deze op diens verzoek om te vernietigen, behouden indien partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.5 Cliënt heeft geen aanmeldingen voor een blokkering van apparatuur, waaronder in ieder geval een simlock, te deblokkeren of te laten deblokkeren.

10. Vaste telecommunicatie

10.1 In het geval dat een leverancier op grond van de overeenkomst een vaste telecommunicatiedienst hanteert, levert de (huur)lijnen, apparatuur en diensten de tussen partijen schriftelijke schriftelijke specificaties.

10.2 Apparatuur die ten behoeve van een lijn van dienst wordt geplaatst bij klant, blijft eigendom van leverancier, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.3 Indien de klant zijn eigen apparatuur verbindt met de door de leverancier geleverde aansluitingen, zal de klant er voor zorgen dat deze apparatuur voldoet aan de bij de eisen van de krachten.

10.4 Ingeval de klant een wijziging van zijn vaste aansluiting wenst, zal hij een schriftelijke aanvraag indienen om mee te werken. Leverancier zal een overeenkomstige aanvraag zijn toepassing niet op onredelijke gronden toepassen. Leverancier kan akkoord gaan met een bepaald verzoek om (financiële) voorwaarden te verbinden.

10.5 Indien bijdrager voor het verbeteren van zijn dienstverlening samenwerking van klant nodig heeft, zal klant deze niet zonder goede grond implementatie.

11. Duur

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de verlengde periode verlengd, tenzij de klant van de overeenkomst schriftelijk wordt bevestigd met een garantietermijn van drie maanden tot het einde van de betreffende periode. Indien de overeenkomst ziet op meerdere diensten kan elk van de partijen elke dienst afzonderlijk opzeggen met voorafgaan aan voorgaande bepaald.

12. Betaling

12.1 Bij gebreke van een samengesteld overeengekomen factureringsschema zijn alle bijdragen die betrekking hebben op door middel van een gedeeld bedrag van 50% per kalendermaand vóórafgaand verschuldigd.

12.2 Het is cliënt niet toegestaan handelingen te (laten) vermoord die bemiddeld zijn om de bedragen die cliënt verschuldigd is, te schaden.

13. Garantie

13.1 Leverancier staat niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid van de vaste en mobiele telecommunicatienetwerken.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 16 Financiering en leasing van ICT

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de opgenomen module opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing bij financiering en/of leasing van enig object.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen met de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Financiering

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen leverancier en klant bepaalde duur.

2.2 Leverancier en klant zullen schriftelijk in de overeenkomst de gehele (koop)prijs van het object van financiering vermelden, het plan van periodieke betaling van de termijn en de overige voorwaarden. De overeenkomst is vergelijkbaar dat alle termijnen volledig worden vervuld.

3. Betaling

3.1 Cliënt verbindt zich alle betalingen aan leverancier zonder kosten voor leverancier te voldoen op de dag van verschuldigdheid in een wettig Nederlands betaalmiddel door overmaking van het bedrag op het door leverancier aan te wijzen rekeningnummer. Cliënt kan uitsluitend op voormelde wijze bevrijdend betalen.

3.2 Cliënt neemt deel door het aangaan van de overeenkomst de onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming als de door de cliënt verschuldigde te incasseren door middel van automatische incasso. Cliënt zal allen tijdelijk zorgen voor voldoende saldo en voorts de begeleidende bijdrage aan de voldoening per automatische incasso.

3.3 tenzij anders overeengekomen, zijn bedrag jaarlijks per kalendermaand vooraf verschuldigd. Indien de vertragingsrente is vereffend, is de klant deze verschuldigd vanaf de eerste dag van het verzuim.

3.4 Leverancier kan naar eigen discretie besluiten uitstel van betaling van een termijn te bevestigen indien cliënt schriftelijk vóór het einde van de bepaalde termijn een aanvaardbare verzoek daartoe doet. Als u een aanvraag indient, al dan niet op aanvraag van de klant, is er een uitstel overeengekomen dat dit onder voorbehoud van alle rechten is.

3.5 De door leverancier van klant ontvangen bedragen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de rente en als laatste op de hoofdsom.

4. Beschermingsrechten van (intellectuele) eigendom

4.1 Cliënt wordt gehouden leverancier terstond op de hoogte te stellen van schade, waardevermindering van verlies van het object en alle noodzakelijke maatregelen om te treffen, zoals ter beperking van verdere schade, en voortgaand mogelijke potentiële van leverancier ter zake op te volgen concurrent de aan opkomende leverancier rechten van (intellectuele) eigendom als bedoeld in artikel 6 en artikel 8 van de module Algemeen te beschermen.

4.2 Het object dient door de klant op zijn in goede staat te worden onderhouden en te worden gebruikt gemengd de bestemming. Cliënt zal de inrichting van het object niet veranderen, noch het object verhuren, vervreemden of hindernissen, het genot ervan afstaan van het object gebruiken in strijd met enig hanteerbaar voorschrift.

4.3 Cliënt is verplicht ieder die enig recht ten aanzien van het object doet gelden, te informeren over de rechten van (intellectuele) eigendom van leverancier en terstond leverancier van die aanspraken van derden op de hoogte te stellen onder overlegging van alle dingen.

4 .4 Cliënt houdt het object voor eigen rekening en risico en zal onder meer voor veilige bewaring en opslag zorg dragen. Cliënt verplicht zich het object voldoende te verzekeren en verzekerd te houden bij een in Nederland aanvullende verzekeringsmaatschappij. Leverancier kan gedetailleerde voorwaarden stellen aan de verzekering.

4.5 Alle aanvragen ter zake van uitkeringen van verzekeringspenningen worden door klant bij het aangaan van de overeenkomst door voorbaat aan leverancier gecedeerd. Verzekeringspenningen die door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan de klant worden voldaan, strekken in mindering op door de klant aan een leverancier om te betalen.

 4.6 Leverancier aanvaardt tijdens normale werktijden het object te (doen) inspecteren. Cliënt zal bestaan uit een eerste schriftelijk verzoek van een leverancier alle door een betrokken bijdrage.

5. Koopoptie

5.1 Indien is overeengekomen dat de rechten van (intellectuele) eigendom van het object (of enig deel daarvan) eerst van leverancier op cliënt zal overgaan door betaling van een laatste uiterste termijn, dan zal cliënt uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de duur van de overeenkomst aan schriftelijk bekend maken van gebruik te zullen maken.

6. Beëindiging en gevolgen

6.1 Cliënt is jegens leverancier in verzuim indiencliënt één of meer termijnen niet of niet conform de configuratie in strijd handelt met enige overeenstemming uit deze overeenkomst.

6.2 Indien cliënt in verzuim verkeer, is aandeelhouder door middel van een schriftelijke verklaring en zonder tussenkomst van de rechter met onmiddellijke ingang tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, het object terstond weer onder zich te nemen en alle vertrouwen door de wet verdeelde rechten uit te oefenen.

6.3 Behoudens opzegging van de gronden van artikel 11 van de module Algemeen is opzegging van de overeenkomst door cliënt uitgesloten.

6.4 Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet alle verplichtingen van de klant jegens bijdragen en leidt tot onmiddellijke opeisbaarheid van de toekomstige door de klant is verschuldigd.

6.5 Ontbinding of vernietiging van de overeenkomst op grond van gebreken in omstandigheden met betrekking tot het voorwerp van het gebruik ervan, is gevestigduitgesloten.

7.   Retournering

7.1 Indien uit de overeenkomst is voortgevloeid dat de cliënt deelnemers het object is van de indiener het recht uitoefent het object terug te nemen, dan dient het object in goede staat aan leverancier te worden geleverd op een door een leverancier aan te wijzen plaats en moment. Cliënt wordt gehouden tot vergoeding van kosten van herstel, vervanging en waardeverlies van het object of een deel daarvan. Het object diende bij verstrekking aan betrouwbaar werkend, in originele en behoorlijke staat te verifiëren. Cliënt zal zorg dragen voor deugdelijke verpakking en vervoer. Cliënt wordt gehouden tot verwijdering van niet tot het object naar behorende onderdelen, voorzieningen, data en programmatuur, bij gebreke waarvan de onderliggende oorzaak kan worden overgegaan, zonder dat hieruit uiteindelijk een leverancier voortvloeit.

8. Zekerheidstelling en overdracht

8.1 Cliënt is verplicht op eerste verzoek van leverancier zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens leverancier. Als de zekerheid voldoende is (geworden), dan is de cliënt verplicht om het eerste verzoek te doen om de zekerheid te vullen of te vervangen.

8.2 Leverancier is aansprakelijk voor de rechtsverhouding tot de klant aan een derde over te dragen.

9. Administratie en uitvoering overeenkomst

9.1 Cliënt zal vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in het adres van de cliënt en van de locatie waar het object zich bevindt.

9.2 De relevante gegevens uit de administratie van de leverancier trekken tot volledig bewijs van de door de klant aan de schuldeiser verschuldigde gegevens, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.

9.3 Indien de implementatie van de overeenkomst een fout heeft gemaakt, heeft de klant de overeenkomst bereikt bij het constateren van de hoogte van de overeenkomst en de volledige verbinding tot herstel van de gemaakte fout.

10.   Aanvullende diensten en beschikbare kosten

10.1

10.2 Indien aanvullend deeldiensten op basis van de overeenkomst dan is leveranciersverklaring van gewijzigde voorwaarden te stellen en wijzigingen in de kosten van die diensten, zoals van verzekeringspremies, onderhoudskosten, belastingen, van overheidswege goedgekeurde heffingen en het uurtarief voor diensten van leverancier, aan klant deur te belasten.

10.3 Indien en voor zover uit de overeenkomst voortvloeit voortvloeit dat leverancier voor vervanging van het object zal zorg dragen, dan zal leverancier zorg dragen voor vervanging van een naar het oordeel van gelijkwaardig gelijkwaardig object of met gelijkwaardige functionaliteit. De bepalingen van de overeenkomst zijn op het vervangende object onverkort van toepassing. Behoudens indien anders overeengekomen, zijn de kosten van vervanging voor rekening van klant.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 5 Ontwikkeling en onderhoud van een website

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de opgenomen module opgenomen zijn, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien geleverd in opdracht een website ontwerpt, ontwikkeld, beheert en/of onderhoudt.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Specificaties van website

2.1 Indien de klant niet vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties van een – al dan niet globaal – ontwerp van prototype van de te ontwikkelen website aan leverancier heeft verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke website ontwikkeld moet worden. Partijen accepteren over en weer dat samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciaal is voor het goed specificeren, goed ontwerpen en ontwikkelen van een website. De samenwerking en onderlinge communicatie zullen voorkomen dat zoveel mogelijk geschieden met de tussen partijen overeengekomen projectorganisatie, afspraken en/of procedures.

2.2 De specificaties van de te ontwikkelen website kunnen betrekking hebben op de stijl en het aantal van de leverancier te ontwikkelen webpagina's (waaronder 'homepage' en vervolgpagina's) en de in de website op te nemen van te verwerken tekstbestanden, formulieren, logo's, foto's - en videobeelden, grafische bestanden, geluid, codes en/of ander materiaal. De specificaties van het ontwerp maken tevens duidelijk welke functionele, technische en technische eigenschappen de website dient te hebben, zoals het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten. De specificaties kunnen tevens de communicatieve doeleinden en de taal van talen van de website-behelzen zijn.

2.3 Partijen zullen gelijktijdig welke informatie en welk materiaal voor opname van verwerking in de website door de leverancier zullen worden ontwikkeld, en welke informatie en welk materiaal door cliënt van een door cliënt in te schakelen derde aan leverancier zal worden geleverd. Ingeval een bepaalde afspraak niet tot stand komt, geldt dat de cliënt de voor opname of verwerking in de website bepaalde materialen aanlevert.

2.4 Cliënt staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aangeleverde gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde beschreven zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van de cliënt.

2.5 Leverancier is verplicht, maar niet verplicht, de juistheid, volledigheid van consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties van ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de klant de betreffende onvolkomenheden heeft genomen. Cliënt verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties van het ontwerp van de te ontwikkelen website, welke hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn, zo spoedig en volledig mogelijk aan leverancier te melden.

2.6 Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van gedetailleerde, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal deze keuzes maken, terwijl zoveel mogelijk rekening gehouden met de hem bekende ideeën en uitgangspunten van de klant.

3. Ontwikkeling van website

3.1 Leverancier zal de website met zorg ontwikkelen, één en ander zo veel mogelijk met de specificaties van het ontwerp van de website en – in voorkomend geval – met een van de met de klant geschreven schriftelijke overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures . Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden om te vangen, kan afhankelijk zijn van de wens dat de cliënt zich een geheel schriftelijk geheel en een onvoorwaardelijk akkoord met de specificaties van het ontwerp. Leverancier is verplicht zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de klant zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties van het ontwerp.

3.2 Cliënt zal de opname van verwerking in de website afhankelijk van materialen, met een vervanging van de in de vermelde termijnen en in een door leverancier te bepalen formaat aanleveren.

3.3 Leverancier is aansprakelijk op basis van de hem verstrekte specificaties een concept of prototype van de te ontwikkelen website te maken. Leverancier kan de verdere ontwikkeling van de website opschorten totdat de klant het concept of prototype schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4 De ontwikkelwerkzaamheden van leveranciers worden uitgevoerd op basis van een activiteitverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende vastheid is beschreven.

3.5 Indien bijdrager voor opname van verwerking van een of meer tekstbestanden in de website één of meer vertalingen nodig heeft, zal cliënt op eigen kosten zorg dragen voor deze vertaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien leverancier zorg draagt voor de vertaling, zal hij de verbonden kosten bij cliënt in rekening brengen of doen brengen.

3.6 Indien is overeengekomen dat de ontwerp- en ontwikkeldiensten in fasen zullen  plaatsvinden, zijn de belangrijkste punten de aanvang van de diensten die tot een fase overeenkomen totdat de klant de resultaten van de eerdere fase heeft geschreven goedgekeurd.

3.7 Binnen de deur te bepalen grenzen van redelijkheid zal worden bepaald bij de uitvoering van de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden minimale en regelmatige instructies van de zijde van de klant in acht nemen, mits leverancier die technische en gedeeltelijk verantwoorde acht.

3.8 exclusief schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet verplicht een domeinnaam voor de website bij de daarome instantie aan te vragen.

4. Aflevering en installatie

4.1 behalve de grond van de overeenkomst de website op zijn eigen computersysteem ten tweede van de klant zal 'hosten', zal de leverancier de website openen een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan klant afleveren.

4.2 Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal de website bij klant of bij een door de klant geselecteerde derde (host-provider) installeren.

5. Acceptatietest en acceptatie

5.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, onafhankelijke klant de website in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), verwijderd met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier op grond van de garantieregeling van artikel 10 van deze module.

5.2 Indien tussen partijen een schriftelijke acceptatietest is overeengekomen, is het bepaald in de artikelen 5.3 tot en met 5.10 van deze module van toepassing.

5.3 Waar in deze module sprake is van 'fouten', wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldaan aan de tussen partijen schriftelijk vastgelegde schriftelijke specificaties. Van een fout is alleen indien de cliënt deze kan overleggen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken.

5.4 Indien een acceptatietest is afgerond, zijn de testperiode veertien dagen na aflevering van, indien een door een leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is afgerond, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is de klant niet gerechtigd de website voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Leverancier kan steeds verlangen dat de klant voldoende met gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang heeft bereikt op de (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en bevestigd aan leverancier worden gedocumenteerd.

5.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is de klant verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid om toetsen van de afgeleverde website te beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijke schriftelijke specificaties. Bij het uitvoeren van een acceptatietest geheel voor de rekening en het risico van de cliënt.

5.6 De website zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

A. indien tussen partijen niet is overeengekomen dat de klant een acceptatietest heeft ingediend: bij de aflevering van, indien een door een leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel

B. indien tussen partijen wel is overeengekomen dat de klant een acceptatietest heeft bereikt: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

C. indien levering vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport vermeld fouten zijn hersteld, op verminderde aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 5.8 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van deze zal de website, indien de klant ervan uitgaat vóór het moment van een besloten acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele toepassingen maakt, als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

5.7 Indien bij het uitvoeren van de goedgekeurde acceptatietest blijkt dat de website fouten bevat, zal de klant waarschijnlijk de laatste dag van de testperiode bekijken door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten bevestigen. Leverancier zal zich naar het beste vermogen inspannen de fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.

5.8 Acceptatie van de website mag niet worden opgevolgd op gronden die niet verband houden met de tussen partijen vastgelegde specificaties en voortgang niet omdat het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan, op verlaagd de beschrijving van leverancier om deze kleine fout in het kader van de garantieregeling van artikel 10, indien toepasbaar, te herstellen. Acceptatie mag niet worden vanwege aspecten van de website die slechts subjectieve beoordelingen kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving.

5.9 Indien de website in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

5.10 Acceptatie van de website op een der suggesties als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat de leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake het ontwerpen en ontwikkelen van de website en, indien in voorkomend geval de installatie door leverancier is voltooid, van zijn verplichtingen inzake installatie van de website. Acceptatie van de website doet niets van de rechten van de klant op de grond van artikel 5.8 betreffende kleine fouten en artikel 10 betreffende garantie.

6. Gebruiksrecht

6.1 Leverancier stelt de opdracht van klant ontwikkelde website en de daarbij functionerende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan klant ter beschikking.

6.2 Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen van de algemene voorwaarden, geleide klant slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht tot gebruik van de website.

6.3 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren en wel digitale vorm. De deelnemer beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt.

7. Onderhoud en beheer

7.1 behalve schriftelijk anders overeengekomen, wordt niet gehouden tot de terbeschikkingstelling van de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de website minimaaltuur en/of een minimaal 'content managementsysteem'.

7.2 Indien partijen in afwijking van artikel 7.1 aangekondigd dat leverancier tevens de voor het gebruik, onderhoud en het beheer van de website gelijktijdigtuur en/of een 'content managementsysteem' ter beschikking dient te stellen, kan het verlangen dat klant daarom een aparte schriftelijke overeenkomst aangaat.

7.3 behalve schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van leveranciers niet opgesteld voor het onderhoud en/of beheer van de website en het gedeelte van ondersteuning aan de technische en ontwikkelde beheerders van de website.

7.4 Indien partijen een afwijking hebben van artikel 7.3 dat de leverancier tevens onderhouds- en beheerdiensten dient te leveren, kan de klant verlangen dat de klant daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aangaat. De inhoud en omvang van deze dienstverlening zal tussentijds tevens worden opgelost, bij gebrek aan de gehele van deelbeperking is tot zich naar beste kunnen inspannen om fouten in de weergave van de website en in de technische werking van de website binnen een beperkte termijn te herstellen.

8. Duur van de terbeschikkingstelling en onderhoud

8.1 De in opdracht van de klant ontwikkelde website wordt aan de klant ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur. Bij een gebrek aan een tussen partijen overeengekomen duur is de gebruiksduur niet in de tijd beperkt en kan het gebruiksrecht niet eindigen, mits de cliënt al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens leverancier nakomt.

8.2. In voorkomend geval zal de klant terstond na het einde van het gebruiksrecht van de website alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de website aan leverancier zijn. Indien partijen zijn overeengekomen dat de cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de cliënt van bepaalde vernietiging een onverwijld schriftelijke melding maken.

8.3 De overeenkomst tot het sluiten van onderhouds- en/of beheerdiensten wordt voorkomend geval aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt gelijktijdig stilzwijgend voor de duur van de verlengde periode verlengd, tenzij de klant van de overeenkomst de schriftelijke overeenkomst vastlegt met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van de betreffende periode.

9. Vergoeding

9.1 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bijdragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van de website telkens per kalendermaand achteraf betaald. Leverancier kan tevens een vooruitbetaling verlangen.

9.2 behalve een andere samenvatting van een andere conclusie van een leverancier, is in de prijs voor de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de website.

9.3 behalve schriftelijk anders besloten, is in de vergoeding voor het ontwerpen en ontwikkelen van de website niet bedoeld een vergoeding voor de door cliënt tussentijdse, 'content management systeem', installatiediensten en het onderhoud en beheer van de website. Evenmin is in de gebruiksrechtvergoeding de onderliggende van ondersteuning aan de technische en volwassen beheerders van de website. Deze werkzaamheden en diensten worden voorkomen in gevallen die gescheiden zijn van de gebruikelijke tarieven van leveranciers in rekening gebracht.

10. Garantie

10.1 Leverancier staat er niet voor dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

10.2 Leverancier bovendien niet dat de website geschikt is voor het door de klant aanbevolen gebruik van het doel. Leverancier zelfsmin dat de website zonder fouten, fouten van overige gebreken zal werken van dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Cliënt besluit dat fouten en gebreken in de werking van een website het gevolg kunnen zijn van de handelswijze van een of meer derden.

10.3 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor zorgen dat hij ingespannen is om te berekenen fouten in de weergave van de inhoud van de website van Gebreken in de technische werking van de website binnen een bepaalde termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, van, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie beschreven beschreven schriftelijk bij levering zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de website in opdracht van de klant anders is ontwikkeld dan voor een vaste prijs, in welk geval volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening worden gebracht. Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de klant van andere niet aan een leverancier te rekenen oorzaken van indien de fouten van gebreken bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest kunnen worden opgelost .

De herstelverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de website brengt of laat toepassing, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden toegepast.

10.4 Herstel van fouten of gebreken zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier is steeds mogelijk tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de website aan te brengen.

10.5 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

10.6 Leverancier heeft geen garantie tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in artikel 10.3 van deze module aangekondigde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een bepaalde plicht tot herstel omvat.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen geldt ten aanzien van aansprakelijkheid tevens het bepaalde in dit artikel. Elke aansprakelijkheid van een aandeelhouder voor het – al dan niet tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de door een ontwikkelde, ontwikkelde, onderhouden of beheerde website is uitgesloten. Tevens is iedere aansprakelijkheid van leverancier voor het niet, niet juist of niet volledig aanwezig van de inhoud van de website die voor het vrijkomen van – al dan niet vervangende – gegevens uit een besloten deel van de website, uitgesloten.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 6 Webhosting

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de opgenomen module opgenomen bepalingen, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien geleverde diensten uitgevoerd op het gebied van 'webhosting' en aangeboden diensten.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. De hostingdiensten

2.1 Leverancier zal de met klant overeengekomen hostingdiensten leveren.

2.2 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal de klant de overeengekomen schijfruimte niet achterwege laten, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan heeft geactiveerd. Cliënt zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het plaatsen van één of meer in de gekoppelde webpagina's van een website. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor klant gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en andere belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima en voltooid aan de huisregels van verdelers zoals opgesteld ten tweede van en geldig voor  afnemers. Anders schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door de cliënt wordt gebruikt, niet kunnen worden vastgelegd naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal een extra vergoeding in rekening worden gebracht waardoor de gebruikelijke tarieven ontstaan.

2.3 Indien de overeenkomst de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal kleiner, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van provider met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de deur leverancier gehoste website. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van de klant van die van derden.

2.4 behalve schriftelijk anders overeengekomen, is klantverantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door de gebruikers van deze gebruikers in een gezagsverhouding tot de cliënt staan. Bij gebreke van bepaalde afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de tussentijdse gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door cliënt gewenste interoperabiliteit gestopt. Anders schriftelijk anders overeengekomen is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

2.5 Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst tevens     ondersteuning aan gebruikers omvat, zal leveranciers bellen of per e-mail overlegd over _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in opmerkingen komen.

Leverancier zal deugdelijk geëvalueerde vraag om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen. Leverancier kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid van tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, alleen uitgevoerd op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van leveranciers.

2.6 De overeenkomst omvat het ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en hersteldiensten, indien dit schriftelijk is overeengekomen.

2.7 Indien leverancier op grond van de overeenkomst diensten voor cliënt heeft uitgevoerd met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding van overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende vergunning(en) in besluit te worden genomen . Desgevraagd zal leverancier een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden aan de klant ter hand stellen. Leverancier gegarandeerdt besloten geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van tijdigheid van de dienstverlening van het verkregen van de door cliënt bevestigde resultaten.

2.8 Cliënt is alle aan de aanvraag en/of registratiekosten verbonden volgens de berekende tarieven, of bij gebreke van berekende tarieven, de bij ongelijkmatig berekende tarieven betaald.

2.9 Leverancier staat er niet voor dat een door de klant gewenste domeinnaam aan de klant wordt gedeeld.

2.10 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat hij gerechtigden is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik waarvan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Cliënt vrijwaart leverancier voor elke aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van cliënt niet door leverancier is geregistreerd.

2.11 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen de overeenkomst ook het aan klant ter beschikking stellen van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking stellen om e-mailadressen te koppelen.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval de met cliënt vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leveranciers worden uitgevoerd op basis van een actieverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende vastheid is beschreven.

3.2 Leverancier verrichtte de dienstverlening slechts in opdracht van klant. Indien een beroep wordt gedaan op grond van een verzoek van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke betrouwbaarheidsverklaring verricht met betrekking tot gegevens van cliënt, zijn medewerkers van gebruikers, zullen alle verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht.

3.3 Leverancier kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de omvang van de dienstverlening. Indien een wijziging van de bij de cliënt een wijziging van de procedures tot gevolg heeft, zal een andere cliënt proberen zo mogelijk inlichten en de kosten van deze verandering voor rekening van de cliënt te komen.

3.4 Leverancier kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, beginnen na overleg met klant.

3.5 Cliënt zal zijn systemen en infrastructuur beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

4. Gedragsregels; Opmerken en verwijderen

4.1 Indien leverancier algemeen voor al zijn volwassen gedragsregels hanteert, dan zal leverancier die desgevraagd aan klant verstrekken en zal klant verplicht zijn deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal de cliënt zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Cliënt zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verspreiden, geen virussen of andere afzonderlijke programma's verspreiden en zich gevolg van andere strafbare feiten en ondermijnen van enige juridische oorzaak.

4.2 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen van de gevolgen die voortvloeien uit te leiden, is medeverantwoordelijkheid maatregelen te treffen ter zake een handelen van nalaten van of voor risico van klant. Cliënt wordt gehouden op eerste schriftelijke verzoek van leveranciersinformatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan aandeelhouder deelnames is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang onmogelijk onmogelijk te maken. Leverancier is voorts onderdelen bij onderbreken of dreigende onderbreken van de bepaling van artikel 4.1 aan klant per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van leverancier te ontzeggen. Het heeft genomen genomen onverlet elke andere maatregelen van de deelneming van andere rechten door een deelnemer jegens cliënt. Leverancier is in dat geval tevens in aanmerking komend met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens klant aansprakelijk te zijn.

4.3 Van de leverancier kan zich niet verlangd worden om zich een oordeel te vormen over de grondheid van de aanspraken van derden van de verweerder van de cliënt te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en cliënt. Cliënt zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te begrijpen en beschreven schriftelijk en deugdelijk onderliggend met onderliggend.

5. Service Level Agreement

5.1 uiteindelijke afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen. Cliënt zal leveranciers informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud zolang met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen en met vervanging van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs valideren.

6. Duur en verhuizing van website

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt gelijktijdig stilzwijgend voor de duur van de verlengde periode verlengd, tenzij de klant van de overeenkomst de schriftelijke overeenkomst vastlegt met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van de betreffende periode.

6.2 Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal leverancier bij of na het einde van de overeenkomst – tegen betaling door klant van een dan door leverancier te bepalen vergoeding gemengd met dezelfde door klant van alle andere dan door bepaalde bepaalde condities – meewerken aan het overzetten van de website en het andere domein naar klant of naar een leverancier van webhostingdiensten.

7. Betaling

7.1 Bij gebreke van een samengesteld overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leveranciers te gemengde diensten die maandelijks per kalendermaand vooraf verschuldigd zijn.

8. Garantie

8.1 Leverancier staat er niet voor dat de dienstverlening foutloos of zonder garantie wordt gegarandeerd. Leverancier kan mede vanwege de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door leveranciers gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.

8.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. Cliënt zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig controleren.

8.3 Cliënt zal op basis van de door leverancier verstrekte inlichtingen verstrekken over maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking van verlies van gegevens of andere incidenten de risico's voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier sluit zich af om op verzoek van cliënt naar redelijkeheid samenwerking te verbinden aan verdere maatregelen door cliënt tegen door leverancier te stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer verantwoordelijk voor het herstellen van verminkte of verloren gegevens.

8.4 Bij de cliënt ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met het gebruik van de dienst door de cliënt worden verwerkt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en niet beveiligd maken op rechten van derden. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens van de uitvoering van deze overeenkomst

9. Verwerking persoonsgegevens

9.1 Cliënt gelijktijdig dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door cliënt van derden worden verkocht of verwerkt in de website van vervanging door leverancier gehost of verwerkt worden.

9.2 Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen ligt bij de klant de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met het gebruik van de dienst door de klant worden gehost of verwerkt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en niet beveiligd maken op rechten van derden. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens van de uitvoering van de overeenkomst.

9.3 Cliënt heeft grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Natte Bescherming PWet Bescherming Persoonsgegevens)verplichtingen tegenover derden, zoals de volledige tot het verstrekken van informatie, gedeeld het geven van inzage in, het vervalst en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de klant. Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens 'bewerker' in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Cliënt zal zoveel mogelijk technisch mogelijk zijn, aansluiting aan de deur cliënt na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze zijn niet in de samengestelde prijzen en vergoedingen van leveranciers en komen volledig voor de rekening van de klant.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 7 Detacheringsdiensten

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of per dienst. De in deze module vervangingsbepalingen zijn naast de module Algemeen van toepassing indien leverancier tegen vergoeding een of meer medewerkers ter beschikking stellen aan cliënt om onder leiding en toezicht van cliënt arbeid te werken.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Dienstverlening

2.1 Leverancier zal de overeenkomst tussen partijen testende medewerker aan de klant ter beschikking stellen om zijn leiding en toezicht te volgen om zich in overeenstemming te brengen tussen partijen is overeengekomen. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, zal de medewerker op basis van veertig uur per week tijdens de voor gebruikelijke gebruikelijke werkdagen aan klant ter beschikking worden gesteld.

2.2 Cliënt kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts te werk stellen voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor werkzaamheden buiten Nederland indien daardoor vooraf schriftelijk is opgenomen. Leverancier kan naar zijn eigen oordeel de gevraagde instemming volgen van (financiële) voorwaarden stellen aan een bepaalde wijziging van werkzaamheden van een inzet buiten Nederland.

2.3 Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen of ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Duur en definitieve overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde duur. Indien partijen hieromtrent niets zijn overeengekomen, heeft de overeenkomst een duur voor onbepaalde duur.

3.2 Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur geldt voor elk der partijen een opzegtermijn zoals overeengekomen. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de opzegtermijn één kalendermaand bedragen. Opzegging schriftelijk te geschieden. Leverancier zal wegens opzegging nimmer tot enige rechtvaardiging worden gehouden.

3.3 De voor bepaalde duur aangegane overeenkomst van rechtswege na afloop van de overeengekomen duur.

4. Vervanging

4.1 Leverancier zal zich er redelijkerwijs voor inspannen dat de ter beschikking staande medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen en uren. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is een aandeelhouder na overleg met de cliënt deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

4.2 Cliënt is verplicht om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te vragen (i) indien de ter beschikking gesteld medewerker aantoonbaar niet aan overeengekomen overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk en bevestigd aan opdracht tot overeenstemming maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. Leverancier zal het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat er niet voor dat vervanging mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, is de aanspraken van de cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst alle aanspraken van de cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst mogelijk. Betalingsverplichtingen van cliënt betreffende de uitgevoerde werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

5. Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

5.1 De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking staande medewerker zijn gelijk aan de bij klant gebruikelijke tijden en duur, tenzij anders overeengekomen. Cliënt staat er voor in dat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

5.2 Cliënt zal binnenkort mogelijk informeren over een voorgenomen sluiting van zijn bedrijf of organisatie gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien de klant nalaat om gelijktijdig te informeren, is de klant voor de duur van de afsluiting van zijn bedrijf of organisatie onverkort aan het afgeschreven tarief.

5.3 Cliënt zal zich ten aanzien van de ter beschikking staande medewerker gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers wordt gehouden.

5.4 Cliënt is jegens de ter beschikking gestelde medewerker en leverancier gehouden tot nakoming van de relevante wetgeving en de uit de daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en de goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

6. Prijs en betaling

6.1 Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht van op verzoek van cliënt per dag langer werkt dan het samengestelde of gebruikelijke aantal werkuren dan wel buiten de bij verkorte gebruikelijke werkdagen, is cliënt voor deze uren het overeengekomen extra uurtarief van, bij gebreke van een overeengekomen extra uurtarief, het bij leverancier gebruikelijke extra uurtarief verschuldigd. Desgevraagd zal een individuele klant informeren over de gevraagde extra uurtarieven.

6.2 Kosten en tijd van woon-werkverkeer zullen aan klant in rekening worden gebracht uitgaande van de bij gebruikelijke gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal een klant informeren over de gebruikelijke regels en maatstaven.

6.3 Indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal elke factuur ondersteund worden van een specificatie op basis van urenstaten.

6.4 Leverancier is bevoegd om de tarieven van de ter beschikking gestelde medewerker aan te passagier indien diens functie of taakomschrijving wordt beoordeeld. Leverancier zal dit schriftelijk uiterlijk dertig dagen voor de ingangsdatum aan klant mededelen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt aanvaarding binnen veertien dagen na datum kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

7. Inlenersaansprakelijkheid; overige aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 Leverancier is verantwoordelijk voor de volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de overeenkomst met de klant om loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting te betalen. Leverancier vrijwaart cliënt voor alle vorderingen van de belastingdienst dan wel van de vorderingen voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met cliënt verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat cliënt onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, inclusief het treffen van elke schikking, geheel overlaat aan leverancier. Cliënt zal mogelijk de benodigde volmachten, informatie en medezeggenschap hebben om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze gebeurtenissen te verweren.

7.2 Leverancier beslist geen aansprakelijkheid voor de selectie van de ter beschikking gestelde medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding dan wel regie van cliënt tot stand zijn gekomen.

7.3 Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die de ter beschikking staande medewerker gedurende of in verband met de aan hem opgedragen werkzaamheden. Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden bevestigd uit of terug te voeren op de werkzaamheden uitgevoerd door de ter beschikking gestelde medewerker in het kader van de overeenkomst. Cliënt vrijwaart leverancier voor elke aansprakelijkheid aanvaardde uit persoonlijk letsel van dood van de ter beschikking gestelde medewerker verband met de heerschappij van de tussen leverancier en klant aangegane overeenkomst.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 8 Opleidingen en trainingen

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de opgenomen module opgenomen bepalingen, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien geleverde diensten uitgevoerd op het gebied van onderwijs zoals opleidingen, (in company) trainingen, seminars en workshops (hierna kortweg te noemen: opleidingen).

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Aanmelding en annulering

2.1 Een aanmelding voor een opleiding dient herhaaldelijk schriftelijk te geschieden en is bevestigd na bevestiging door leverancier.

2.2 Cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Dat geldt onverkort indien deelnemer aanvaardt tot een opleiding waarvoor toelatingsnormen gelden. Onder deelnemers worden in deze algemene voorwaarden verstaan personen die voor een opleiding zijn opgenomen. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij deelnemers zal in geen geval afbreuk doen aan de verplichtingen van de klant op grond van de overeenkomst. Het is cliënt toegestaan een deelnemer voor een opleiding te doen vervangen door een andere deelnemer na schriftelijke schriftelijke toestemming van leverancier.

2.3 Indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van een belangrijke aanleiding geeft, is een leverancier te zijner keuze voor de opleiding te annuleren, te combineren met één of meer andere opleidingen, of deze open een latere datum van een latere tijd om te laten plaatsvinden. Leverancier bewaart zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Leverancier is bevoegd om wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

2.4 Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zoals een bepaalde docent, trainer of spreker, wordt deze persoon vervangen door één of meer andere personen met dezelfde of gelijkwaardige kwalificaties.

2.5 De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door cliënt of deelnemers worden beheerst door de bij gebruikelijke regels. Onderaan anders overeengekomen, dient een annulering altijd en vooraf aan de opleiding van het betreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering van niet-verschijning doen geen afbreuk aan de verplichtingen die cliënt op grond van de overeenkomst heeft. Ingeval van annulering door cliënt van deelnemer staat de ter beoordeling van leverancier of een verzoek tot toezending van opleidingsmateriaal wordt ingewilligd.

3. Uitvoering opleiding

3.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de opleiding met zorg uit te voeren in voorkomend geval de met cliënt vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten op het gebied van opleidingen worden uitgevoerd op basis van een activiteitsverbintenis. Cliënt beslist dat de inhoud en diepgang van de opleiding zijn geselecteerd.

3.2 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is een belangrijk onderdeel van de uitvoering van de dienstverlening betrouwbaar en verantwoord gegeven van de cliënt op te volgen. Leverancier is niet verplicht om de inhoud van de omvang van de overeengekomen dienstverlening te wijzigen of aanvullend te volgen; Indien een vergelijkbare procedure wordt herhaald, zullen de procedures worden aangepast volgens de gebruikelijke tarieven van leveranciers.

3.3 Overlet de overige verantwoordelijkheid van de cliënt voor het gedrag van de deelnemers zal de cliënt de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de overeenkomst en de door middel van (gedrags)regels voor deelname aan de opleiding. Deelnemers dienen zich strikt te houden aan voorgeschreven opleidingsdata en -tijden.

3.4 Indien leverancier bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur van programmatuur, staat leverancier er niet voor dat deze apparatuur van programmatuur foutloos is of zonder mogelijk functionerend. Indien een leverancier van de opleiding een oplossing biedt voor een locatie van de klant, zal een klant, tenzij een schriftelijke anders overeengekomen, zorgen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.

3.5 Afgesloten schriftelijk anders afgesloten, maakt het einde van een examen of een toets niet deel uit van de overeenkomst.

3.6 afzonderlijk schriftelijk anders samengevat, is voor de tien verklaring van de opleiding ter beschikking gesteld van vervaardigde documentatie van andere opleidingsmaterialen van middelen een afzonderlijke vergoeding verschuldigd. Het kan worden bevestigd voor elke opleidingscertificaten of duplicaten.

4. Prijzen en betaling

4.1 Leverancier kan vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde betaling verlangen. Leverancier kan, heeft zijn overige rechten onverlet gelaten, deelnemers uitsluiten van deelname indien cliënt heeft nagelaten voor gelijkmatige betaling zorg te dragen.

4.2 behalve dat heeft aangegeven dat een vergoeding vrijgesteld is van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is cliënt over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. Leverancier is na het aangaan van de overeenkomst met zijn prijzen aan te passen bij elke wijziging van het bij of krachtens wetsafhankelijke regime van BTW voor opleidingen.

5.   Intellectuele eigendom

5.1 Leverancier verzamelt zich alle rechten van intellectuele eigendom op de documentatie en het opleidings-, toets- en examenmateriaal voor.

5.2 Het is klant niet toegestaan gegevens van delen uit de verstrekte documentatie en/of opleidings-, toets- of examenmateriaal en/of uittreksels van het verstrekte opleidings-, toets- of examenmateriaal openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

1 . Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de opgenomen module opgenomen zijn, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien geleverde diensten uitgevoerd op het gebied van consultancy, advisering en projectmanagement.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Dienstverlening

2.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval de met cliënt vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leveranciers worden uitgevoerd op basis van een actieverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende vastheid is beschreven.

2.2 De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de activiteit van een deelnemer, de kwaliteit van de gegevens en informatie die de klant levert en de medewerking van de klant en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal zich daarom niet vooraf willen verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.

2.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is een aantal deelnemers de aanvang van de diensten die tot een fase overeenkomend uit te stellen totdat de klant de resultaten van de eerdere fase schriftelijk heeft bevestigd.

2.4 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is een belangrijk onderdeel van de uitvoering van de dienstverlening betrouwbaar en verantwoord van de cliënt op te volgen. Leverancier is niet verplicht om de inhoud van de omvang van de overeengekomen dienstverlening te wijzigen of aanvullend te volgen; Indien een soortgelijke procedure echter vergelijkbaar wordt, zullen de procedures worden gecompenseerd volgens de gebruikelijke tarieven van leveranciers.

2.5 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zijn meerdere deelnemers na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of gelijkwaardige kwalificaties.

2.6 De door leverancier in te zetten medewerkers zullen worden behaald over de met cliënt geschreven schriftelijke kwalificaties.

2.7 Indien een leverancier verricht op basis van door de klant aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens gebaseerd zijn op de door een leverancier te stellen voorwaarden door de klant worden voorbereid en voor rekening en risico van de klant aangeleverd. Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies juist en volledig zijn en dat alle verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier.

2.8 De dienstverlening van leverancier wordt waarschijnlijk uitgevoerd op en planning en werkzaamheden zijn erop gebaseerd dat, tenzij anders overeengekomen met cliënt, werkzaamheden door leverancier worden uitgevoerd op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van leverancier.

2.9 behalve schriftelijk anders afgesloten, is het gebruik dat de cliënt maakt van een door leverancier afgegeven advies voor rekening en risico van cliënt.

2.10 In voorkomend geval roest de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening van leverancier niet bevredigend aan beschrijvend schriftelijk is overeengekomen of aan de hand van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, geheel bij klant, onverminderd het recht van leverancier met alle middelen tegenbewijs te leveren.

3. Rapportage

3.1 Leverancier zal cliënt op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden via de door cliënt waarschijnlijke contactpersoon. Cliënt zal schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor leverancier van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor cliënt aandacht wens, zekerstelling van cliënt, beschikbaarheid van middelen en personeel van cliënt en bijzondere of voor mogelijk niet bekende feiten van omstandigheden. Cliënt zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door leverancier verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van cliënt en deze mede-inlichtingen op basis hiervan beoordelen en mede op basis van de hoogte stellen.

3.2 Indien een door deelnemer ingezette medewerker deel van een project- of stuurgroep is, waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken van de door cliënt zijn waarschijnlijke, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is geïmplementeerd. Beslissing genomen in een virtueel samengesteld project- of stuurgroep binden slechts indien de beslissing geschiedt met veronderstelling van overeenstemming daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien splitsing de overeenstemming schriftelijk heeft bevestigd. Leverancier is nimmer gehouden een besluit te accepteren indien zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de overeenkomst van partijen. Cliënt staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep naast ook personen van meerdere deel gebaseerd, zijn voor cliënt beslissende beslissingen te nemen.

3.3 In verband met de continuïteit van de werkzaamheden zal de cliënt een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van bepaalde als zal/zullen optreden. Contactpersonen van klant zullen over de vereiste ervaring, specifieke kennis en inzicht in de beoogde doelstellingen van de klant kunnen beschikken.

3.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is klant niet aangevraagd  een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van leveranciers en/of de inhoud van de rapportages van leveranciers. Cliënt zal de rapportages van de leverancier niet aan een derde delen of half openbaar maken.

4. Betaling

4.1 Bij gebreke van een gezamenlijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door gedeeldee diensten evenveel per kalendermaand achteraf betaald.

4.2 Behoudens andersluidende afspraken zal aanzienlijk inzicht opleveren in de uitgevoerde werkzaamheden, tijdsbesteding en voor cliënt gemaakte kosten op de voor betrouwbaarste wijze.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 10 Overige diensten

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de overeengekomen module bepalingen zijn naast de module Algemeen van toepassing indien leveranciersdiensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie uitgevoerd, zoals – maar niet beperkt – het beheer van ICT-systemen en verbeterde diensten.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Dienstverlening

2.1 Leverancier zal de schriftelijke tussen partijen overeengekomen diensten aan cliënt gebonden.

2.2 Indien de dienstverlening van leverancier het beheer van één of meer in de overeenstemmende ICT-systemen tot voorwerp heeft en de inhoud en de omvang van het beheer Ondertussen naar uitsluitend beslissing van leverancier niet of niet voldoende is bepaald, zal leverancier ter uitvoering van de overeenkomst een beheerplan opstellen en dit beheerplan binnen een redelijke termijn aan klant ter beschikking stellen. Het beheerplan vermeldt de onderwerpen van het beheer en de wijze waarop de verschillende vormen van beheer kunnen worden uitgevoerd. In het beheerplan kunnen, de bepaling van de leverancier, onder meer aan de orde komen:

– een plan voor het voorkomen, corrigeren en vernieuwend onderhoud van ICT-systemen;

– een plan voor de afhandeling van storingen en klachten en de rapportage daaromtrent;

– een beveiligingsplan;

– een plan voor de ondersteuning van de gebruikers van de ICT-systemen;

– een plan voor de aansluiting van nieuwe gebruikers op de ICT-systemen;

– een plan voor de opleiding van de gebruikers van de ICT-systemen;

– een plan voor het beheer en gebruik van identificatiemiddelen (wachtwoorden ed);

– een plan voor licentie- en contractbeheer;

– een plan voor de beheerorganisatie en de administratieve en financiële aspecten van het gebruik van ICT-systemen.

Partijen zullen na voltooiing van het plan in goed overleg treden over de vraag welke van de door voorgestelde beheerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd en de wijze en de voorwaarden van de uitvoering van deze werkzaamheden.  _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

2.3 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is een belangrijk deel gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening op een redelijke manier en verantwoord gegeven van de cliënt op te volgen. Leverancier is niet verplicht om de inhoud van de omvang van de overeengekomen dienstverlening te wijzigen of aanvullend te volgen; Indien een vergelijkbare procedure wordt herhaald, zullen de procedures worden aangepast volgens de gebruikelijke tarieven van leveranciers.

2.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zijn meerdere deelnemers na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde of gelijkwaardige kwalificaties.

2.5 Door leverancier in te zetten personen zullen worden behaald over de met cliënt schriftelijke schriftelijke kwalificaties.

2.6 Indien een leverancier verricht op basis van door de klant aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens gebaseerd zijn op de door een leverancier te stellen voorwaarden door de klant worden voorbereid en voor rekening en risico van de klant aangeleverd. Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies juist en volledig zijn en dat alle verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier.

2.7 Tenzij gezamenlijk anders overeengekomen, wordt de dienstverlening van beroemdheden uitsluitend uitgevoerd op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van leveranciers. Planningen en overige inschattingen van leveranciers zijn hiërarchisch gebaseerd.

2.8 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden of indien de methode van werken van leverancier in een fasegewijze aanpak zal worden opgelost, is een aantal deelnemers de aanvang van de diensten die tot een fase overeenkomen uit te stellen totdat klant de resultaten van de aanvankelijke aanvangsfase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.9 Indien de dienstverlening aan de ondersteuning van de cliënt aan de gebruikers omvat, dan kunnen de voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor de ondersteuning in de aanbeveling komt en zal de deugdelijk ondersteunde uitspraak doen om de ondersteuning binnen een bepaalde termijn in de behandeling te nemen. Leverancier kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid van tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend uitgevoerd op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van leveranciers.

2.10 Tenzij anders overeengekomen, is de klant verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, controle van deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan.

2.11 Indien de dienstverlening van leveranciers op de grond van de overeenkomst tevens de dubbele van concurrerende 'standby-diensten' omvat, zal de leverancier één of meer ondergrondse beschikbaar houden tijdens de in de overeenstemmende genoemde dagen en tijden. In dat geval is cliënt deelnemers bij spoedeisendheid of urgentie de ondersteuning van de beschikbaar gesteld in te roepen in de gevallen genoemd in de overeenkomst. Leverancier staat er niet voor in dat geval alle storingen worden verholpen of de bijstand van de ingeroepen deskundigen effectief is.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval de met cliënt vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leveranciers worden uitgevoerd op basis van een actieverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende vastheid is beschreven.

3.2 Alle leveranciers bij de dienstverlening gebruikte apparatuur, programmatuur en zaken blijven eigendom van intellectuele eigendom van leverancier, ook indien klant een vergoeding betalen voor het ontwikkelen of verwerven ervan door leverancier.

3.3 Indien klant in verband met de dienstverlening van leverancier programmatuur, hardware van andere bedrijfsmiddelen aan leverancier ter beschikking stelt, is klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle verkregen licenties van goedkeuringen met betrekking tot deze bedrijfsmiddelen die leverancier nodig kan hebben.

4. Serviceniveaubeheer

4.1 uiteindelijke afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen. Cliënt zal leveranciers informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buiten de verwachting van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud van de service zolang met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen en met gedeeltelijke van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst . Behoudens tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs valideren.

5. Rapportage

5.1 Leverancier zal cliënt op de schriftelijk overeengekomen wijze periodieke inlichtingen heeft betrekking op de uitvoering van de werkzaamheden door middel van de door cliënt veronderstelde contactpersoon. Cliënt zal schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor de leverancier van belang zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor cliënt aandacht wenst, zekerheidstelling van cliënt, beschikbaarheid van middelen en personeel van cliënt en bijzondere van voor mogelijk niet bekende feiten van omstandigheden. Cliënt zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door leverancier verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van cliënt en deze mede-inlichtingen op basis hiervan beoordelen en mede op basis van de hoogte stellen.

5.2 Indien een door deelnemer ingezette medewerker deel van een project- of stuurgroep is, waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken van de door cliënt zijn vermoedelijke, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is geïmplementeerd. Beslissing genomen in een virtueel samengesteld project- of stuurgroep binden slechts indien de beslissing geschiedt met veronderstelling van overeenstemming daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien splitsing de overeenstemming schriftelijk heeft bevestigd. Leverancier is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden indien zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de overeenkomst tussen partijen. Cliënt staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep naast ook personen van meerdere deel gebaseerd, zijn voor cliënt beslissende beslissingen te nemen.

5.3 Mede in verband met de continuïteit zal cliënt een contactpersoon van contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van aanzienlijk als oorzaak. Contactpersonen van klant zullen over de vereiste ervaring, specifieke kennis en inzicht in de beoogde doelstellingen van de klant kunnen beschikken.

6. Duur

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt gelijktijdig stilzwijgend voor de duur van de verlengde periode verlengd, tenzij de klant van de overeenkomst de schriftelijke overeenkomst vastlegt met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van de betreffende periode.

7. Betaling

7.1 Bij gebreke van een gezamenlijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen maandelijks per kalendermaand achteraf betaald. Leverancier kan steeds vooruitbetaling verlangen.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn bedragen verschuldigd vanaf de overeenkomst.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatie en kantoorapparatuur en andere zaken

ICT~Office Voorwaarden

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304.

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De inde overeengekomen module bepalingen zijn naast de module Algemeen van toepassing indien leverancier computer-, telecommunicatie of kantoorapparatuur en/of andere apparatuur, supplies, verbruiksartikelen, onderdelen en/of andere zaken (hierna te noemen: zaken) verkoopt.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Koop en verkoop

2.1 Leverancier verkoopt de zaken naar aard en aantal zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen, gelijk klant van leveranciers.

2.2 Cliënt draagt het risico van de selectie van de gekochte zaken. Leverancier staat er voor in dat de zaken bij aflevering geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoet aan de tussen partijen schriftelijke specificaties. Leverancier staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het door de klant mogelijk gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gepleegd.

2.3 In de overeenkomst zijn in ieder geval niet beschreven montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Leverancier staat er niet voor in dat de bij de zaken overeenkomstige montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de zaken de eigenschappen beschreven in deze voorschriften zijn vermeld.

3. Afleveren

3.1 De door leverancier aan cliënt verkochte zaken zullen aan cliënt worden geleverd af-magazijn. Slechts indien dit schriftelijk is opgelost, zal de aan de cliënt verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door cliënt aan te wijzen plaats. In dat geval zal de klant, zo mogelijk voorafgaand aan de aflevering, in kennis stellen van het moment waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens de zaken af te leveren is. De door leverancier aangegeven aflevertijden zijn rossen indicatief.

3.2 Tenzij anders overeengekomen zijn in de koopprijs van de zaken niet over de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, ed

3.3 Leverancier zal de zaken verpakken volgens de bij hem gebruikelijke gebruikelijke maatstaven. Indien de klant een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de meerkosten voor zijn rekening zijn. Cliënt zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door de leverancier geleverde zaken, handelen op een wijze die in opdracht is voldaan, voldoen aan de vereiste overheidsvoorschriften. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden vanwege niet-naleving van soortgelijke voorschriften. Indien de klant een verzoek indient om verwijdering van oude materialen (zoals netwerken, kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel indien de leverancier daartoe verplicht is, kan dit verzoek worden ingediend door middel van een schriftelijke opdracht die wordt aanvaard tegen de bij hem gebruikelijke tarieven, onder de vereiste dat genoemde materialen blijven altijd eigendom van de klant.

3.4 Indien partijen dit zijn schriftelijk overeengekomen, zal leverancier de zaken (laten) installeren, (laten) opgericht en/of (laten) samenhangen. In de mogelijke oplossing voor installatie en/of configuratie van apparatuur door leverancier is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software.

3.5 Alle diensten van leveranciers worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldeheid is beschreven.

3.6 Leverancier is niet verantwoordelijk voor maximaal behaalde vergunningen.

3.7 Leverancier is steeds de overeenkomst in leveringen uit te voeren.

4. Proefopstelling

4.1 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal een belangrijke positie worden ingenomen tot het plaatsen van een proefopstelling met betrekking tot de producten waarvoor de klant belangstelling heeft. Leverancier mag aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. Een proefopstelling behelst het tijdelijk op zicht plaatsen van producten in een standaarduitvoering, exclusieve accessoires, in een door middel van een vaatwasser ter beschikking te stellen ruimte, uiteindelijk definitief besluit de betreffende producten wel of niet tegen de tussentijdse prijzen af te nemen. Cliënt is aansprakelijk voor gebruik, schade, diefstal of verlies van producten die onderdeel zijn van een proefopstelling.

5. Medewerking door cliënt

5.1 Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen draagt cliënt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door leverancier in voorkomend geval gerangschikte voorwaarden voor de zaken, onder meer betreffende de temperatuur, gespecificeerd en technische omgevingseisen.

5.2 Cliënt dient ervoor te zorgen dat de door derden uitgevoerde werkzaamheden, voorbereidende bouwkundige werkzaamheden, voorbereid en betrouwbaar worden uitgevoerd.

6. Garantie

6.1 Leverancier zal zich er naar het beste vermogen voor inspannen elk materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, samen in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering is geleverd beschreven bij een beroemdheid zijn medegedeeld. Indien herstel naar het redelijke oordeel van een vervanging niet mogelijk is, herstel te lang duurt of als een onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is een elektrisch aangedreven apparaat te vervangen door andere, maar niet een alternatieve apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier. De garantieverplichting vervalt indien fout in de apparatuur of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van identiek, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten oorzaak zoals brand- of waterschade, of indien klant zonder toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, brengt of laat implementatie. Leverancier zal een bepaalde toestemming niet op onredelijke gronden verkrijgen.

6.2 Ieder ander of verdergaand beroep van cliënt op non-conformiteit van de geleverde zaken dan het bepaalde in artikel 6.1 van deze module is uitgesloten. Cliënt mag zich in ieder geval niet beroepen op de non-conformiteit van de geleverde zaken en voor zover de wet hem dat beroep ontzegt.

6.3 Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door leveranciers in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

6.4 Leverancier heeft geen garantie tot herstel van fouten die na afloop van de in artikel 6.1 genoemde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zekere plicht tot herstel omvat.

7. Apparatuur van toeleverancier

7.1 Indien en voor zover leveranciersapparatuur van derden aan klant levert, zullen, mits dat door leverancier schriftelijk aan klant is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden . Cliënt besluit de aanvullende voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze aan cliënt gezamenlijk op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de algemene voorwaarden van derden in de relatie tussen klant en leverancier om welke reden dan ook worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 12 Verhuur van ICT–,telecommunicatie- en kantoorapparatuur

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de opgenomen module opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien leverancier ICT-, telecommunicatie- en/of kantoorapparatuur aan klant verhuurt.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Huur en verhuur ICT-, telecommunicatie- of

Kantoorapparatuur

2.1 Leverancier verhuurt aan klant de in de dezelfde bepaalde ICT-, telecommunicatie- of kantoorapparatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, hierna te noemen 'de apparatuur'.

2.2 behalve schriftelijk anders overeengekomen, is in de verhuur van de apparatuur niet in overeenstemming met de terbeschikkingstelling van programmatuur en gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de apparatuur. Tot de gebruiks- en verbruiksartikelen komen overeen onder meer batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

2.3 Indien in afwijking van artikel 2.2 aan cliënt tevens programmatuur, benodigd voor het gebruik van de apparatuur, wordt verstrekt, kan verlengd worden dat cliënt daarvoor een aparte (licentie-)overeenkomst gaat. Eveneens kan een klant verlangen dat de klant voor de eventuele koop van gebruiks- en verbruiksartikelen een afzonderlijke koopovereenkomst gaat.

3. Voorinspectie

3.1 Ook indien de overeenkomst tussen partijen niet opgelost is, kan een oplossing worden gevonden voor een gelegenheid van de terbeschikkingstelling in aanwezigheid van de cliënt bij wijze van voorinspectie een beschrijving van de staat van de apparatuur opstellen, met vermelding van waarschijnlijk gegarandeerde gebreken. Leverancier kan verlangen dat klant het door leverancier opgestelde rapport met deze beschrijving van de staat van de apparatuur voor akkoord ondertekent voordat leverancier de apparatuur aan klant in gebruik geleverd. Onderscheiden partijen anders verkocht, komen de in die staat verminderde gebreken in de apparatuur voor rekening van leverancier. Leverancier en klant zullen bij constatering van gebreken verdwenen op welke wijze en op welke termijn het herstel van die in de staat gedeeltelijke gebreken geschiedt. Indien partijen zijn afgesloten dat herstel door of vanwege de cliënt geschiedt, moeten de herstelwerkzaamheden behoorlijk en tien genoeg van leveranciers worden uitgevoerd.

3.2 Indien de klant, om welke reden dan ook, niet naar behoren meewerkt aan de voorinspectie als bedoeld in het vorige artikellid, dan heeft het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van de klant uit te voeren en het vermoedelijke rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor de cliënt.

3.3 Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt de cliënt geacht de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen.

4. Duur van de huur

4.1 De huurovereenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De huur vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de apparatuur aan de cliënt. De duur van de huurovereenkomst wordt gelijktijdig stilzwijgend voor de duur van de verlengde periode verlengd, tenzij de klant van een deelnemer de overeenkomst schriftelijk vastlegt met een garantietermijn van drie maanden tot het einde van de betreffende periode.

4.2 Bij het verstrijken van een voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst de overeenkomst, zonder dat een bepaalde opzegging door de leverancier van de klant is vereist.

5. Gebruik van de apparatuur

5.1 Cliënt zal de apparatuur met uitsluiting van derden in vrijstaande met de op grond van de huurovereenkomst met mogelijke bestemming gebruiken. Cliënt is verplicht de apparatuur uitsluitend te gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de apparatuur door tien onderlinge afstanden van derden is niet toegestaan. Het recht tot gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan de apparatuur aan enige derde in onderhuur te geven of enige derde configuratie in enige vorm het gebruik van medegebruik ervan te geven.

5.2 Gebruik van de apparatuur zal uiteindelijk geschieden op de in voorkomend geval tussen partijen overeengekomen plaats. Cliënt zelf zal de apparatuur installeren, monteren en gebruiken.

5.3 Het is cliënt niet toegestaan de apparatuur of enig deel daarvan als onderpand van zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, jegens enige derde te gebruiken of op andere wijze overeenstemming te bereiken.

5.4 Opdrachtgever zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en zich onder zich houden. Cliënt zal tijdige maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de apparatuur. Bij schade aan de apparatuur zal de klant leverancier hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Cliënt is voor schade aan de apparatuur jegens leverancier en de door de schade getroffen derden volledig aansprakelijk.

6. Veranderen van de staat van de apparatuur

6.1 Het is cliënt niet toegestaan de apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen of iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier is steeds gemachtigd toestemming te accepteren of zijn toestemmingsvoorwaarden te verbinden, inclusief voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van de uitvoering van de door de klant geaccepteerde veranderingen en toevoegingen. Leverancier is tevens gerechtigd bij het geven van zijn toestemming een laatste klant op te leggen of de huurprijs te verhogen.

6.2 Tenzij anders afgesloten, geldt tussen partijen dat de voorafgaande veranderingen en toevoegingen geen deel van de gehuurde apparatuur.

6.3 Cliënt dient de aan de apparatuur vernietiginge veranderingen en toevoegingen uiterlijk voor of bij het einde van de huurovereenkomst aan te maken of te verwijderen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

6.4 Tussen partijen geldt dat gebreken aan de deur of in opdracht van klant aan de apparatuur veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen bevestigde gebreken van de apparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het Burgerlijk Wetboek zijn. Cliënt heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens leverancier. Leverancier is niet gehouden tot herstel van onderhoud van deze gebreken.

6.5 Cliënt is jegens leverancier aansprakelijk voor gebreken in de apparatuur die verband houden met de door klant mogelijke veranderingen en toevoegingen.

6.6 Cliënt heeft geen aanspraak op enige vergoeding, uit welke hoofde dan ook, in verband met door de cliënt verklaringe veranderingen van dan wel toevoegingen aan de gehuurde apparatuur die bij of na het einde van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, niet op gedaan of verwijderd zijn.

7. Huurprijs

7.1 tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de tussen partijen overeengekomen huurprijs bij aanvang van de huur van, in geval van periodiek verschuldigde huurtermijnen, bij aanvang van een huurtermijn verschuldigd.

7.2 behalve schriftelijk anders overeengekomen, is in de huurprijs niet begrepen een vergoeding voor de terbeschikkingstelling van programmatuur en/of verbruiksartikelen.

7.3 Cliënt zal de verschuldigde huurprijs bijbetaling vóór of uiterlijk op de eerste dag van de huur of, ingeval van periodieke huurtermijnen, bij aanvang van een termijn huur aan gedeeldheid voldoen.

8. Onderhoudsapparatuur

8.1 Cliënt zal de apparatuur niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.

8.2 Cliënt zal door hem veroorzaakte gebreken in de apparatuur terstond schriftelijk aan een vermoeden maken.

8.3 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen om bij wijze van correctief onderhoud de gebreken in de apparatuur die voor zijn rekening komen, binnen een redelijke termijn te herstellen. Leverancier is tevens kandidaten, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de apparatuur. Cliënt zal een leverancier vragen om de gelegenheid om correctief en/of preventief onderhoud uit te voeren. Cliënt en deelnemer zullen vooraf in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaats vindt met elkaar bespreken. Gedurende de periode van onderhoud heeft de klant niet recht op vervangende apparatuur.

8.4 Uitgesloten van het uiteindelijke tot herstel van gebreken als bedoeld in het vorige lid is:

– het herstel van gebreken die cliënt bij het aangaan van de overeenkomst huur heeft een verklaring;

– herstel van gebreken als gevolg van oorzaken die van buitenaf komen;

– herstel van gebreken die aan cliënt, zijn opgenomen en/of door cliënt ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend;

– herstel van gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, identiek of onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of gebruik in strijd met de documentatie;

– herstel van gebreken die het gevolg zijn van het gebruik van de apparatuur in strijd met de gebruiksbestemming;

– herstel van gebreken die het gevolg zijn van door namens cliënt aan de apparatuur aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.

8.5 Indien een leverancier de vorige lid van een defecten herstelt of laat herstellen, zal een leverancier van de aangesloten kosten volgens de gebruikelijke tarieven van een leverancier in rekening brengen.

8.6 Leverancier is steeds een bevestiging dat er voor te kiezen herstel van gebreken achterwege te laten en de apparatuur door andere, maar niet geen vervangende apparatuur te vervangen.

8.7 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane gegevens.

9. Eindinspectie en teruggave

9.1 Cliënt zal de apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de mislukte staat aan leverancier teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave van zijn rekening van de klant.

9.2 Op verzoek van zal de klant boven of uiterlijk op de laatste dag van de duur van de huurovereenkomst zijn volledige combinatie aan een eindinspectie van de staat van de apparatuur. Van de afsluiting waarbij door partijen een rapport van eindinspectie wordt gemaakt, dat door partijen moet worden ondertekend.

9.3 Indien de klant, om welke reden dan ook, niet naar behoren meewerkt aan de eindinspectie als bedoeld in het vorige artikellid, dan is een aandeelhouder om deze inspectie buiten aanwezigheid van de klant uit te voeren en het vermoedelijke rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor de cliënt.

9.4 Leverancier is aansprakelijk om de gebreken die zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie als bedoeld in de vorige twee leden en die voor rekening en risico van klant komen, op kosten van klant op te lossen of door een derde te laten oplossen. Cliënt is tien volledige aansprakelijkheid voor schade van leveranciers vanwege tijdelijke onbruikbaarheid en wel onverhuurbaarheid van de apparatuur.

9.5 Ingeval cliënt bij het einde van de huurovereenkomst enige door hem aan de apparatuur genomen verandering niet ongedaan heeft gemaakt of een afsluiting niet verwijderd, heeft tussen partijen dat cliënt onweerlegbaar wordt afstand te hebben gedaan van ieder recht op die verandering en /of toevoegingen, zonder dat de cliënt daardoor een vergoeding maakt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Onverminderd het bepaalde over aansprakelijkheid in de module Algemeen van de algemene voorwaarden is leverancier nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur die leverancier bij het aangaan van de huurovereenkomst niet kende, en voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur die na het ontstaan van de huurovereenkomst.

10.2  Cliënt is jegens een deelnemer in alle gevallen aansprakelijk voor alle schade aan de apparatuur, ontstaan – door welke omstandigheid dan ook – tijdens de duur van de huur, veilig ook als deze schade niet aan de cliënt toerekenbaar is.

10.3 In alle gevallen is de klant jegens leverancier aansprakelijk in geval van diefstal, verlies of verduistering van de apparatuur tijdens de duur van de huur.

11. Beslag op de apparatuur

11.1 Cliënt zal leveranciers terstond schriftelijk in kennis stellen van een mogelijk beslag op de apparatuur, (waaronder een definitief faillissementsbeslag), onder gedetailleerde opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. Cliënt zal de beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de huurovereenkomst. Cliënt is jegens leverancier aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband met een beslag op de apparatuur.

© 2008, ICT~Kantoor

MODULE 13 Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de opgenomen module opgenomen bepalingen, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien geleverde diensten uitgevoerd op het gebied van onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur (hierna te noemen: de apparatuur).

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Dienstverlening

2.1 Leverancier zal het onderhoud controleren van de in de overeenstemmende genoemde apparatuur. Het onderhoud door leverancier laat de verantwoordelijkheid van de klant onverlet voor het beheer, inclusief controle van de instellingen, het gebruik van de apparatuur en de manier waarop de apparatuur wordt gebruikt. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, controle van deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan.

2.2 Leverancier beslist geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is afgesproken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.3 Gedurende de tijd dat de leverancier van de te onderhouden apparatuur zich onder zich heeft, heeft de klant geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval de met cliënt vastgelegde afspraken en procedures. Alle onderhoudsdiensten van leveranciers worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een gezamenlijk resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende vastheid is beschreven.

3.2 De inhoud en omvang van de onderlinge onderhoudsdiensten en de uiteindelijk vastgelegde serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is een deel verplicht zich ervoor te zorgen in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door de klant bij een deel zijn gemeld, binnen een tijdelijke te repareren. Onder 'opslaan' wordt in deze module verstaan het niet of niet zonder bevredigend aan de deur beschreven schriftelijk vastgelegde specificaties van de apparatuur. Van een opslag is alleen indien de klant deze kan beschrijven en deze kan worden geproduceerd. Over een ander overleg, is tevens een leverancier, maar niet verplicht, tot preventief onderhoud.

3.3 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een opslag aan de apparatuur, leverancier van een kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van de klant opgestelde beschrijving van de opslag.

3.4 Cliënt zal alle leveranciers verlangde bijdragen aan het onderhoud, daaronder de tijdelijke inzet van het gebruik van de apparatuur. Cliënt wordt gehouden het personeel van een leverancier of door een minder bekende derde toegang tot de plaats van de apparatuur, alle overige bijdragende bijdragen tot een kleinere vervanging van het onderhoud ter beschikking te stellen. Bij een gebreke van de verlengde bijdrage kan de leverancier het onderhoud opschorten of afsnijden. Indien leveranciers onderhoudsdiensten hebben uitgevoerd op basis van door klant aan te leveren gegevens, zullen deze gegevens gebaseerd zijn op de door leverancier te stellen voorwaarden door klant worden voorbereid en voor rekening en risico van klant worden geleverd.

3.5 Alvorens de apparatuur aan leverancier voor onderhoud aan te bieden draagt cliënt er zorg voor dat alle in van op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed werkende reservekopie is gemaakt. Elke aansprakelijkheid van een aandeelhouder wegens verminking of verlies van gegevens van programmatuur als gevolg van het onderhoud of omdat het niet geadviseerd is van een cliënt een reservekopie te maken, is uitgesloten.

3.6 Op verzoek van leverancier zal een ter zake kundige werknemer van cliënt voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Cliënt heeft het recht bij alle ten minste de cliënt uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

3.7 Cliënt is bevoegd niet door leverancier geleverde apparatuur en systemen op de aan cliënt verkochte apparatuur aan te sluiten en als gevolg daarvan niet door leverancier geleverde programmatuur te installeren. De kosten van de onderzoeken en het oplossen van storingen die zijn afgeleid van niet door een leverancier geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door een leverancier geleverde programmatuur, zijn voor rekening van de klant.

3.8 Indien het naar het oordeel van een leverancier voor het onderhoud van de apparatuur nodig is, is dat de verbindingen van de apparatuur met andere apparatuur of met programmatuur worden getest, zal de cliënt de andere apparatuur en programmatuur de testprocedures en informatiedragers ter beschikking stellen van de leverancier stellen. Cliënt staat er voor in dat hij bestellingen tot een bepaalde terbeschikkingstelling en hij vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van bepaalde terbeschikkingstelling en het gebruik van die leveranciers in het kader van het onderhoud van de ter beschikking gestelde apparatuur en/of programmatuur maakt.

3.9 Het voor het onderhoud gebruikt testmateriaal dat niet tot de normale outillage van leverancier behoort, dient door de klant ter beschikking te worden gesteld.

3.10 Opdrachtgever draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten werken. Het onderhoud heeft zich niet verplaatst over de voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

3.11 Indien de dienstverlening van leveranciers op de grond van de overeenkomst tevens de dubbele van concurrerende 'standby-diensten' omvat, zal de leverancier één of meer ondergrondse beschikbaar houden tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en tijden. In dat geval is de cliënt deelnemers bij spoedeisendheid of urgentie van de ondersteuning van de beschikbaar gesteld in te roepen indien er sprake is van een ernstige opslag in het functioneren van de apparatuur. Leverancier staat er niet voor in dat geval alle storingen kunnen worden verholpen.

4. Service Level Agreement

4.1 uiteindelijke afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen. Cliënt zal tussendoor informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwing van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud zolang met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van zijn positie en met vervanging van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs valideren.

5. Duur

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt gelijktijdig stilzwijgend voor de duur van de verlengde periode verlengd, tenzij de klant van de overeenkomst de schriftelijke overeenkomst vastlegt met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van de betreffende periode.

6. Onderhoudsvergoeding en betaling

6.1 Tenzij anders besloten, zijn in de onderhoudsprijs niet samengevat:

• de kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

• de kosten van (het vervangen van) onderdelen als gevolg van onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door vervanging tot herstel door anderen dan leverancier;

• werkzaamheden ten behoeve van gehele of gedeeltelijke revisie van de apparatuur;

• modificaties aan de apparatuur;

• verhuizing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

6.2 Bij gebreke van een gezamenlijk overeengekomen factuurschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur tweemaal per kalendermaand achteraf betaald. Leverancier kan een vooruitbetaling verlangen.

6.3 Tenzij anders verdeeld zijn bedragen voor onderhoud verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst waarbij het betreffende onderhoud van de apparatuur is overeengekomen. De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd aan de klant de apparatuur in gebruik heeft (genomen) of van de mogelijkheid tot onderhoud gebruik maakt.

7. Uitsluitingen

7.1 Werkzaamheden als gevolg van het onderzoek naar herstel van storingen die het gevolg zijn van verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur van externe oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen, netwerkverbindingen van spanningsvoorzieningen, koppelingen met apparatuur, programmatuur van materialen welke niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, overeenkomstig niet tot de verplichtingen van leverancier op grond van de onderhoudsovereenkomst.

7.2 Evenmin vallen onder de onderhoudsverplichtingen van leverancier onderzoek van herstel van storingen die het gevolg zijn van verband houden met wijziging van de apparatuur anders dan door naam leverancier, het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor overeenkomende voorwaarden en het nalaten van klant om apparatuur regelmatig te laten onderhouden.

7.3 tenzij anders overeengekomen, vallen onder de onderhoudsverplichtingen van leveranciers, evenmin onderzoek naar herstel van storingen die het gevolg zijn van verband houden met op de apparatuur beschikbare programmatuur.

7.4 Indien een betrouwbaar onderzoek is uitgevoerd en/of onderhoud is uitgevoerd in verband met artikel 7.1, 7.2 en 7.3 bepaalde, kan de kosten van dat onderhoud volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, geleidelijk al een latere door de klant voor onderhoud betaald is onverlet laat.

7.5 Leverancier is niet gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud van verloren gegane gegevens.

8.   Diversen

8.1 Leverancier staat er niet voor dat de te onderhouden apparatuur zonder dat andere gebreken zullen werken of dat alle gebreken worden verbeterd.

8.2 Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. Het wordt aan cliënt overgelaten dit risico te verzekeren.

© 2008, ICT~Kantoor

Module 14 Toegang tot internet

ICT~KANTOOR VOORWAARDEN

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 78520304

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in de opgenomen module opgenomen zijn naast de module Algemeen van toepassing indien leveranciers bijdragen inzake toegang tot internet.

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij gelijktijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen met de bepalingen van de overeengekomen module, prevaleren deze laatste.

2. Diensten

2.1 Leverancier zal aan klant de tussen partijen overeengekomen diensten inzake toegang tot internet samen de schriftelijke overeengekomen specificaties. Na het aangaan van de overeenkomst tussen partijen wordt de klant toegang tot internet verzekerd, waarbij de bij hem gebruikelijke termijnen voor aansluiting in acht neemt.

2.2 Leverancier heeft steeds het recht zekere beperkingen te stellen aan de transmissiesnelheden en de hoeveelheden dataverkeer van de klant.

2.3 Uitsluitend indien schriftelijke overeenkomst zal leveranciers zich inspannen één van meer (huur)lijnen van een tussen partijen schriftelijke overeengekomen capaciteit aan klant ter beschikking te stellen. Leverancier zal een verzoek van klant tot vergroting van de capaciteit van een (huur)lijn nemen, maar leverancier staat er niet voor in dat een soortgelijke aanvraag in alle gevallen wordt ingewilligd. Leverancier is gedetailleerde voorwaarden te stellen indien hij een verzoek inwilligt.

2.4 Leverancier is te allen tijde de inhoud en de omvang van de overeengekomen dienst inzake toegang tot internet te wijzigen indien hij dat om technische of bedrijfseconomische redenen acht.

2.5 Partijen komen overeen vanaf welke locatie of welke klant toegang tot het internet krijgt. Ingeval een klant een wijziging van zijn aansluiting op het internet wenst, zal hij een schriftelijk verzoek indienen om mee te werken. Leverancier zal een overeenkomstige aanvraag zijn toepassing niet op onredelijke gronden toepassen. Leverancier kan akkoord gaan met een bepaald verzoek om (financiële) voorwaarden te verbinden.

2.6 Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldeheid is beschreven.

2.7 Tenminste anders besloten, is de verantwoordelijkheid van de klant voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, controle van deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan.

3. Domeinnamen

3.1 tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de dienstverlening van een leverancier op grond van de overeenkomst niet aanvaard het aanvragen en/of het (laten) inschrijven van één of meer domeinnamen bij een eerder in twijfel getrokken aanvraag.

3.2 Indien in afwijking van artikel 3.1 leverancier één van meer domeinnamen bij of door tussenkomst van een derde aanvraagt en/of registreert tien aanvraag van cliënt, dan zijn de voorwaarden van die betreffende derde van gelijkgestelde toepassing. Desgevraagd zal leverancier een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden aan de klant ter hand stellen. Cliënt is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de afgesproken tarieven, of, bij gebreke van afgesproken tarieven, volgens de bij gebruikelijke gebruikelijke tarieven betaald.

3.3 Leverancier staat er niet voor dat een door de klant gewenste domeinnaam aan de klant wordt gedeeld.

3.4 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat hij gerechtigden is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik waarvan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Cliënt vrijwaart leverancier voor elke aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van cliënt niet door leverancier is geregistreerd.

4. Faciliteiten, IP-adressen en andere codes

4.1 Cliënt dient de toegang tot het internet te verkrijgen via faciliteiten zoals -maar niet beperkt - adequate apparatuur en programmatuur.

4.2 Leverancier zal in het kader van zijn dienstverlening aan klant één of meer IP-adressen inzetten. Uitsluitend leverancier bepaald van aan klant een statisch of een dynamisch IP-adres ter beschikking wordt gesteld. Leverancier opgegeven het formaat en de standaard van de IP-adressen.

4.3 Cliënt staat er voor dat IP-adressen niet op enigerlei wijze misbruikt kunnen worden.

4.4 Leverancier verstrekt aan de klant de codes en instellingen die nodig zijn om vanuit het (computer)systeem van de klant toegang tot het verborgen met internet. Cliënt draagt zelf zorg voor het toevoegen van deze codes en instellingen in zijn (computer)systeem.

bottom of page